รายวิชา EC341(48) การคลังรัฐบาล (Public Finance)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 บทนำ (Introduction)
  บทที่ 2 งบประมาณแผ่นดิน (Public Brdyet)
  บทที่ 3 รายจ่ายของรัฐบาล (Government Expenditures)
  บทที่ 4 รายได้ของรัฐบาล (Rublic Revenue)
  บทที่ 5 ภาษีอากร (Tax)
  บทที่ 6 การคลังรัฐวิสาหกิจ
  บทที่ 7 หนี้สาธารณะ (Rublic Debt)
  บทที่ 8 นโยบายการคลัง (Riscal Policy)
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 บทนำ (Introduction)
  บทที่ 2 งบประมาณแผ่นดิน (Public Brdyet)
  บทที่ 3 รายจ่ายของรัฐบาล (Government Expenditures)
  บทที่ 4 รายได้ของรัฐบาล (Rublic Revenue)
  บทที่ 5 ภาษีอากร (Tax)
  บทที่ 6 การคลังรัฐวิสาหกิจ
  บทที่ 7 หนี้สาธารณะ (Rublic Debt)
  บทที่ 8 นโยบายการคลัง (Riscal Policy)
  บรรณานุกรม