รายวิชา EC403 สหภาพแรงงาน (Labor Unions)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  สารบัญ : Content
  ประเมินผลก่อนเรียน
  บทที่1 : แนวความคิดเกี่ยวกับองค์กรฝ่ายลูกจ้าง
  บทที่1 : แนวความคิดเกี่ยวกับองค์กรฝ่ายลูกจ้าง(ต่อ)
  บทที่2 : สหภาพแรงงานไทยและผลกระทบต่อแรงงานสัมพันธ์
  บทที่3 : การจัดองค์ประกอบภายในของสหภาพแรงงานไทย
  บทที่ 4 : สหภาพแรงงานไทยกัยสหภาพแรงงานในประเทศที่พัฒนาแล้ว
  บทที่ 5 : ทฤษฎีสหภาพแรงงาน
  บทที่ 6 : สาเหตุของความตกต่ำของสหภาพแรงงานทั่วโลก
  ประเมินผลหลังเรียน
  เฉลยประเมินผลก่อนเรียน
  หนังสืออ้างอิง : Reference
  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  สารบัญ : Content
  ประเมินผลก่อนเรียน
  บทที่1 : แนวความคิดเกี่ยวกับองค์กรฝ่ายลูกจ้าง
  บทที่1 : แนวความคิดเกี่ยวกับองค์กรฝ่ายลูกจ้าง(ต่อ)
  บทที่2 : สหภาพแรงงานไทยและผลกระทบต่อแรงงานสัมพันธ์
  บทที่3 : การจัดองค์ประกอบภายในของสหภาพแรงงานไทย
  บทที่ 4 : สหภาพแรงงานไทยกัยสหภาพแรงงานในประเทศที่พัฒนาแล้ว
  บทที่ 5 : ทฤษฎีสหภาพแรงงาน
  บทที่ 6 : สาเหตุของความตกต่ำของสหภาพแรงงานทั่วโลก
  ประเมินผลหลังเรียน
  เฉลยประเมินผลก่อนเรียน
  หนังสืออ้างอิง : Reference