รายวิชา EC376(EC475) หลักการวิจัยดำเนินงานทางเศรษฐศาสตร์ 1 (Oparations Research Methods in Economic Analysis I)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก : Cover
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : ปัญหาการจัดสรร (The Assignment Problem)
  บทที่ 2 :ปัญหาการจัดสรร (The AssignmentProblem)(ต่อ)
  บทที่ 3 : ปัญหาการขนส่ง (The Transportation Problem)
  บทที่ 3 : ปัญหาการขนส่ง (The TransportationProblem)(ต่อ)
  บทที่ 3 :ปัญหาการขนส่ง (The Transportation Problem)(ต่อ)
  บทที่ 4 : กระบวนการจำนวนเต็ม (Interger Programming)
  บทที่ 4 :กระบวนการจำนวนเต็ม (Interger Programming)(ต่อ)
  บทที่ 5 : การจำลองเบื้องต้น (Introduction to Simulation)
  บทที่ 6 : การประเมินวิเคราะห์โครงการ (Pert)
  บทที่ 6 :การประเมินวิเคราะห์โครงการ (Pert)(ต่อ)
  บทที่ 6 : การประเมินวิเคราะห์โครงการ (Pert)(ต่อ)
  บทที่ 7 : การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control)
  บทที่ 7 : การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control)(ต่อ)
  ภาคผนวก : appendixes
  ปก : Cover
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : ปัญหาการจัดสรร (The Assignment Problem)
  บทที่ 2 :ปัญหาการจัดสรร (The AssignmentProblem)(ต่อ)
  บทที่ 3 : ปัญหาการขนส่ง (The Transportation Problem)
  บทที่ 3 : ปัญหาการขนส่ง (The TransportationProblem)(ต่อ)
  บทที่ 3 :ปัญหาการขนส่ง (The Transportation Problem)(ต่อ)
  บทที่ 4 : กระบวนการจำนวนเต็ม (Interger Programming)
  บทที่ 4 :กระบวนการจำนวนเต็ม (Interger Programming)(ต่อ)
  บทที่ 5 : การจำลองเบื้องต้น (Introduction to Simulation)
  บทที่ 6 : การประเมินวิเคราะห์โครงการ (Pert)
  บทที่ 6 :การประเมินวิเคราะห์โครงการ (Pert)(ต่อ)
  บทที่ 6 : การประเมินวิเคราะห์โครงการ (Pert)(ต่อ)
  บทที่ 7 : การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control)
  บทที่ 7 : การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control)(ต่อ)
  ภาคผนวก : appendixes