รายวิชา EC465 เศรษฐศาสตร์สำหรับประเทศกำลังพัฒนา (Economics of Developing Countries)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : เศรษฐศาสตร์
  บทที่ 2 : โครงสร้างและลักษณะของประเทศกำลังพัฒนา
  บทที่ 2 : โครงสร้างและลักษณะของประเทศกำลังพัฒนา(ต่อ)
  บทที่ 3 : ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาและความหมายของการพัฒนา
  บทที่3 : ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาและความหมายของการพัฒนา(ต่อ)
  บทที่4 :การเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจในอดีตและปัจจุบัน
  บทที่5 :ความเติบโต ความยากจน และการกระจายรายได้
  บทที่5 : ความเติบโต ความยากจน
  บทที่6 : การถกเถียงเรื่องประชากร
  บทที่7 ประชากรและการพัฒนา
  บทที่8 : การว่างงาน
  บทที่9 :ความมั่งคั่งของเมืองและการอพยพสู่เมือง
  บทที่10 : การพัฒนาเกษตรกรรม
  บทที่11 : การศึกษากับการพัฒนา
  บทที่12 :ทฤษฎีการค้าและประสบการณ์ในการพัฒนา
  บทที่13 : การวางแผนพัฒนา
  บทที่14 :นโยบายการเงิน การคลัง
  บทที่14 :นโยบายการเงิน การคลัง(ต่อ)
  บทที่15 :ปัญหาเศรษฐกิจของโลกในปี 1980
  บรรณานุกรม: Reference
  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : เศรษฐศาสตร์
  บทที่ 2 : โครงสร้างและลักษณะของประเทศกำลังพัฒนา
  บทที่ 2 : โครงสร้างและลักษณะของประเทศกำลังพัฒนา(ต่อ)
  บทที่ 3 : ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาและความหมายของการพัฒนา
  บทที่3 : ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาและความหมายของการพัฒนา(ต่อ)
  บทที่4 :การเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจในอดีตและปัจจุบัน
  บทที่5 :ความเติบโต ความยากจน และการกระจายรายได้
  บทที่5 : ความเติบโต ความยากจน
  บทที่6 : การถกเถียงเรื่องประชากร
  บทที่7 ประชากรและการพัฒนา
  บทที่8 : การว่างงาน
  บทที่9 :ความมั่งคั่งของเมืองและการอพยพสู่เมือง
  บทที่10 : การพัฒนาเกษตรกรรม
  บทที่11 : การศึกษากับการพัฒนา
  บทที่12 :ทฤษฎีการค้าและประสบการณ์ในการพัฒนา
  บทที่13 : การวางแผนพัฒนา
  บทที่14 :นโยบายการเงิน การคลัง
  บทที่14 :นโยบายการเงิน การคลัง(ต่อ)
  บทที่15 :ปัญหาเศรษฐกิจของโลกในปี 1980
  บรรณานุกรม: Reference