รายวิชา EC353 ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL MONETARY THEORIES)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  บทที่ 2 : ตลาดเงินตราต่างประเทศ
  บทที่ 3 : ทฤษฎีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน
  บทที่ 4 : ดุลการชำระเงิน
  บทที่ 5 : รายได้และบัญชีเดินสะพัด
  บทที่ 6 : อัตราแลกเปลี่ยนและบัญชีเดินสะพัด
  บทที่ 7 : วิธีทางการเงินและ Portfolio Balance
  บทที่ 8 : ระบบการเงินระหว่างประเทศ
  บทที่ 9 : ปัญหาการโอนเงินระหว่างประเทศ
  บทที่ 10 : นโยบายเศรษฐศาสตร์มหภาคของระบบเศรษฐกิจเปิด
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  บทที่ 2 : ตลาดเงินตราต่างประเทศ
  บทที่ 3 : ทฤษฎีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน
  บทที่ 4 : ดุลการชำระเงิน
  บทที่ 5 : รายได้และบัญชีเดินสะพัด
  บทที่ 6 : อัตราแลกเปลี่ยนและบัญชีเดินสะพัด
  บทที่ 7 : วิธีทางการเงินและ Portfolio Balance
  บทที่ 8 : ระบบการเงินระหว่างประเทศ
  บทที่ 9 : ปัญหาการโอนเงินระหว่างประเทศ
  บทที่ 10 : นโยบายเศรษฐศาสตร์มหภาคของระบบเศรษฐกิจเปิด
  บรรณานุกรม