รายวิชา EC473 การสร้างแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ (Operations Research Methods in Economic Analysis II)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : โครงสร้างแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์
  บทที่ 2 : กรอบแนวคิด
  บทที่ 3 : ตัวแปร
  บทที่ 4 : ความสัมพันธ์ทางเศรษฐศาสตร์และฟังก์ชั่นทางพีชคณิต
  บทที่ 5 : วิธีการทางเศรษฐมิติและสมการถดถอยอย่างง่าย
  บทที่ 6 : สมมติฐานและความสำคัญของรูปแบบสมการถดถอยอย่างง่าย
  บทที่ 7: การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ
  บทที่8 : แบบจำลองสมการเกี่ยวเนื่อง
  บทที่ 9 : สมการลดรูป
  บทที่10 : แบบจำลองเศรษฐกิจ
  บทที่11 : แบบจำลองพลวัต
  บรรณานุกรม: Reference
  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : โครงสร้างแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์
  บทที่ 2 : กรอบแนวคิด
  บทที่ 3 : ตัวแปร
  บทที่ 4 : ความสัมพันธ์ทางเศรษฐศาสตร์และฟังก์ชั่นทางพีชคณิต
  บทที่ 5 : วิธีการทางเศรษฐมิติและสมการถดถอยอย่างง่าย
  บทที่ 6 : สมมติฐานและความสำคัญของรูปแบบสมการถดถอยอย่างง่าย
  บทที่ 7: การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ
  บทที่8 : แบบจำลองสมการเกี่ยวเนื่อง
  บทที่ 9 : สมการลดรูป
  บทที่10 : แบบจำลองเศรษฐกิจ
  บทที่11 : แบบจำลองพลวัต
  บรรณานุกรม: Reference