รายวิชา EC344(51) ทฤษฎีการผลิตและการตั้งราคาสินค้าสาธารณะ (PRICING & PRODUCING THEORY OF PUBLC GOODS)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : บทบาทของภาครัฐบาล
  บทที่ 2 : ลักษณะของสินค้าสาธารณะ
  บทที่ 3 : การตัดสินใจในการผลิตสินค้าสาธารณะ
  บทที่ 4 : การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต
  บทที่ 5 : การจัดสรรทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ
  บทที่ 6 : ทฤษฎีเกมส์และสินค้าสาธารณะ
  บทที่ 7 : ดุลยภาพทั่วไป การผลิตและการบริโภค
  บรรณานุกรม
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : บทบาทของภาครัฐบาล
  บทที่ 2 : ลักษณะของสินค้าสาธารณะ
  บทที่ 3 : การตัดสินใจในการผลิตสินค้าสาธารณะ
  บทที่ 4 : การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต
  บทที่ 5 : การจัดสรรทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ
  บทที่ 6 : ทฤษฎีเกมส์และสินค้าสาธารณะ
  บทที่ 7 : ดุลยภาพทั่วไป การผลิตและการบริโภค
  บรรณานุกรม