รายวิชา EC367 การวิเคราะห์โครงการพัฒนา (Devlopment Projects Analysis)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก : Cover
  คำนำ :Introduction
  คำชี้แจงกระบวนวิชา : explanation
  สารบัญ : Content
  การประเมินผลก่อนเรียน
  บทที่ 1 : โครงการและลักษณะของโครงการ
  บทที่ 2 : การวางแผนโครงการและวงจรโครงการ
  บทที่ 2 : การวางแผนโครงการและวงจรโครงการ(ต่อ)
  บทที่ 3 : เทคนิคในการเลือก
  บทที่ 4 : การวิเคราะห์ต้นทุน...
  บทที่ 4 : การวิเคราะห์ต้นทุน...(ต่อ)
  บทที่ 5 : หลักในการแยกแยะต้นทุน..
  บทที่ 5 : หลักในการแยกแยะต้นทุน...(ต่อ)
  บทที่ 9 : การวิเคราะห์โครงการเมื่อมีความไม่แน่นอน(ต่อ)
  บทที่ 10 : การวิเคราะห์การเงินของโครงการ
  บทที่ 11 : กรณีตัวอย่าง
  การประเมินผลหลังเรียน
  แนวตอบและเฉลย การประเมินผลก่อนเรียน
  แนวตอบและเฉลย การประเมินผลก่อนเรียน(ต่อ)
  แนวตอบและเฉลยการประเมินผลก่อนเรียน(ต่ีอ)
  แนวตอบและเฉลย การประเมินผลหลังเรียนเรียน
  ภาคผนวก : supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  บทที่ 6 : การคิดลด
  บทที่ 7 : ดัชนี...
  บทที่ 7 : ดัชนี...(ต่อ)
  บทที่ 8 : การวิเคราะห์ต้นทุน...
  บทที่ 9 : การวิเคราะห์โครงการเมื่อมีความไม่แน่นอน
  บทที่ 5 : หลักในการแยกแยะต้นทุน...(ต่อ)
  ปก : Cover
  คำนำ :Introduction
  คำชี้แจงกระบวนวิชา : explanation
  สารบัญ : Content
  การประเมินผลก่อนเรียน
  บทที่ 1 : โครงการและลักษณะของโครงการ
  บทที่ 2 : การวางแผนโครงการและวงจรโครงการ
  บทที่ 2 : การวางแผนโครงการและวงจรโครงการ(ต่อ)
  บทที่ 3 : เทคนิคในการเลือก
  บทที่ 4 : การวิเคราะห์ต้นทุน...
  บทที่ 4 : การวิเคราะห์ต้นทุน...(ต่อ)
  บทที่ 5 : หลักในการแยกแยะต้นทุน..
  บทที่ 5 : หลักในการแยกแยะต้นทุน...(ต่อ)
  บทที่ 9 : การวิเคราะห์โครงการเมื่อมีความไม่แน่นอน(ต่อ)
  บทที่ 10 : การวิเคราะห์การเงินของโครงการ
  บทที่ 11 : กรณีตัวอย่าง
  การประเมินผลหลังเรียน
  แนวตอบและเฉลย การประเมินผลก่อนเรียน
  แนวตอบและเฉลย การประเมินผลก่อนเรียน(ต่อ)
  แนวตอบและเฉลยการประเมินผลก่อนเรียน(ต่ีอ)
  แนวตอบและเฉลย การประเมินผลหลังเรียนเรียน
  ภาคผนวก : supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  บทที่ 6 : การคิดลด
  บทที่ 7 : ดัชนี...
  บทที่ 7 : ดัชนี...(ต่อ)
  บทที่ 8 : การวิเคราะห์ต้นทุน...
  บทที่ 9 : การวิเคราะห์โครงการเมื่อมีความไม่แน่นอน
  บทที่ 5 : หลักในการแยกแยะต้นทุน...(ต่อ)