รายวิชา EC343(43) เศรษฐศาสตร์ภาษีอาการไทย (THE ECONOMICS OF THAI TAXATION)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
  บทที่ 2 : ระบบภาษี
  บทที่ 3 : โครงสร้างภาษีอากร
  บทที่ 4 : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  บทที่ 4 : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ต่อ)
  บทที่ 5 : ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  บทที่ 6 : ภาษีการขาย
  บทที่ 7 : ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  บทที่ 7 : ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ต่อ)
  บทที่ 8 : ภาษีสรรพมิตร
  บทที่ 8 : ภาษีสรรพมิตร(ต่อ)
  บทที่ 9 : ภาษีศุลกากร
  บทที่10 : ภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บ
  บรรณานุกรม :Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
  บทที่ 2 : ระบบภาษี
  บทที่ 3 : โครงสร้างภาษีอากร
  บทที่ 4 : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  บทที่ 4 : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ต่อ)
  บทที่ 5 : ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  บทที่ 6 : ภาษีการขาย
  บทที่ 7 : ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  บทที่ 7 : ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ต่อ)
  บทที่ 8 : ภาษีสรรพมิตร
  บทที่ 8 : ภาษีสรรพมิตร(ต่อ)
  บทที่ 9 : ภาษีศุลกากร
  บทที่10 : ภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บ
  บรรณานุกรม :Reference