รายวิชา EC442(48) การคลังว่าด้วยการกระจายความเป็นธรรม (Public Jinance of Distribution)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : การกระจายความไม่เทียบเท่ากันและความอยากจน
  บทที่3 : ทฤษฎีการกระจายความเป็นธรรม
  บทที่4 : หลักความเป็นธรรมของภาษีอากร
  บทที่5 : การวิเคราะห์ภาระภาษี
  บทที่6 : การวิเคราะห์การกระจายผลประโยชน์จากการใช้จ่ายสาธารณะ
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บรรณานุกรม
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่3 : ทฤษฎีการกระจายความเป็นธรรม
  บทที่2 : การกระจายความไม่เทียบเท่ากันและความอยากจน
  บทที่4 : หลักความเป็นธรรมของภาษีอากร
  บทที่5 : การวิเคราะห์ภาระภาษี
  บทที่6 : การวิเคราะห์การกระจายผลประโยชน์จากการใช้จ่ายสาธารณะ
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บรรณานุกรม