รายวิชา EC454 การค้าต่างประเทศของประเทศไทย (FOREIGN TRADE OF THAILAND)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 บทนำ
  บทที่ 2 ความตกลงทางการค้าและการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ
  บทที่ 3 นโยบายการค้าต่างประเทศของประเทศไทย
  บทที่ 4 สถาบันภาครัฐบาลที่มีบทบาทในการส่งเสริมการส่งออก
  บทที่ 5 บทบาทภาคเอกชนในการส่งเสริมการค้าต่างประเทศ
  บทที่ 6 ภาวะการค้าต่างประเทศของไทย
  บทที่ 7 แนวโน้มทางการค้าต่างประเทศ
  บทที่ 8 ผลกระทบทางการค้าต่างประเทศต่อเศรษฐกิจประเทศไทย
  บทที่ 9 ปัญหาและอุปสรรคทางการค้าต่างประเทศ
  บทที่ 10 แนวทางแก้ไขปัญหาทางการค้าระหว่างประเทศ
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 บทนำ
  บทที่ 2 ความตกลงทางการค้าและการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ
  บทที่ 3 นโยบายการค้าต่างประเทศของประเทศไทย
  บทที่ 4 สถาบันภาครัฐบาลที่มีบทบาทในการส่งเสริมการส่งออก
  บทที่ 5 บทบาทภาคเอกชนในการส่งเสริมการค้าต่างประเทศ
  บทที่ 6 ภาวะการค้าต่างประเทศของไทย
  บทที่ 7 แนวโน้มทางการค้าต่างประเทศ
  บทที่ 8 ผลกระทบทางการค้าต่างประเทศต่อเศรษฐกิจประเทศไทย
  บทที่ 9 ปัญหาและอุปสรรคทางการค้าต่างประเทศ
  บทที่ 10 แนวทางแก้ไขปัญหาทางการค้าระหว่างประเทศ
  บรรณานุกรม