รายวิชา EC384(S) ราคาผลิตผลเกษตรและรายได้ (Agricultural Price and Income)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 :บทนำ
  บทที่ 2 : การพยุงราคาและการประกันราคาผลผลิตเกษตรที่ผ่านมา
  บทที่3 :นโยบายด้านราคาและรายได้ทางการเกษตร
  บทที่ 4 : ต้นทุนและราคาที่เกษตรกรขายได้
  บทที่ 5 : มาตรการดำเนินงานรักษาระดับราคาข้าวปี2525-2529
  บทที่ 6: การรักษาระดับราคาข้าวเปลือกโดยสถาบันเกษตรกร
  บทที่ 7 : มันสำปะหลังและข้อสังเกตุ
  บทที่ 8 : นโยบายการเกษตรของรัฐตามแผนพัฒนาฯ
  บทที่9 : แนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนและราคาผลผลิตเกษตรตกต่ำ
  บทที่10 : แนวการสร้างอำนาจต่อรองเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร
  บทที่11 :รายได้รายจายของครัวเรือนเกษตรกร
  บทที่12 : สรุปผลการดำเนินงานของรัฐในด้านราคาข้าว
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 :บทนำ
  บทที่ 2 : การพยุงราคาและการประกันราคาผลผลิตเกษตรที่ผ่านมา
  บทที่3 :นโยบายด้านราคาและรายได้ทางการเกษตร
  บทที่ 4 : ต้นทุนและราคาที่เกษตรกรขายได้
  บทที่ 5 : มาตรการดำเนินงานรักษาระดับราคาข้าวปี2525-2529
  บทที่ 6: การรักษาระดับราคาข้าวเปลือกโดยสถาบันเกษตรกร
  บทที่ 7 : มันสำปะหลังและข้อสังเกตุ
  บทที่ 8 : นโยบายการเกษตรของรัฐตามแผนพัฒนาฯ
  บทที่9 : แนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนและราคาผลผลิตเกษตรตกต่ำ
  บทที่10 : แนวการสร้างอำนาจต่อรองเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร
  บทที่11 :รายได้รายจายของครัวเรือนเกษตรกร
  บทที่12 : สรุปผลการดำเนินงานของรัฐในด้านราคาข้าว
  บรรณานุกรม