รายวิชา EC406 เศรษฐศาสตร์การย้ายถิ่น (Economics of Migration)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก : Cover
  คำนำ : Intro
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ตลาดแรงงานระหว่างประเทศ
  บทที่ 2 : แนวความคิดที่ขัดแย้งเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ
  ตอนที่3 : การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ
  ตอนที่4 : ผลทางเศรษฐกิจและสังคมของการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ
  บทที่ 5 : มาตราการในการลดผลเสียของการอพยพแรงงานระหว่างประเทศ
  บทที่ 6 : การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและผลที่มีต่อตลาดแรงงานระหว่างประเทศ
  บทที่ 7 : กฏหมายและนโยบายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ
  บทที่ 8 : การเคลื่อนย้ายแรงงานของทวีปเอเชีย
  บทที่ 9 : การเคลื่อนย้ายแรงงานของทวีปอัฟริกา
  บทที่ 10 : การเคลื่อนย้ายแรงงานของทวีปออสเตรเลีย
  บทที่ 11 :การเคลื่อนย้ายแรงงานของทวีปอเมริกา
  บทที่ 12 : การเคลื่อนย้ายแรงงานของทวีปยุโรป
  บทที่ 13 : การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศของไทย
  บทที่ 14 :องค์การกรรมกรระหว่างประเทศ
  บรรณานุกรม : reference
  ปก : Cover
  คำนำ : Intro
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ตลาดแรงงานระหว่างประเทศ
  บทที่ 2 : แนวความคิดที่ขัดแย้งเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ
  ตอนที่3 : การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ
  ตอนที่4 : ผลทางเศรษฐกิจและสังคมของการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ
  บทที่ 5 : มาตราการในการลดผลเสียของการอพยพแรงงานระหว่างประเทศ
  บทที่ 6 : การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและผลที่มีต่อตลาดแรงงานระหว่างประเทศ
  บทที่ 7 : กฏหมายและนโยบายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ
  บทที่ 8 : การเคลื่อนย้ายแรงงานของทวีปเอเชีย
  บทที่ 9 : การเคลื่อนย้ายแรงงานของทวีปอัฟริกา
  บทที่ 10 : การเคลื่อนย้ายแรงงานของทวีปออสเตรเลีย
  บทที่ 11 :การเคลื่อนย้ายแรงงานของทวีปอเมริกา
  บทที่ 12 : การเคลื่อนย้ายแรงงานของทวีปยุโรป
  บทที่ 13 : การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศของไทย
  บทที่ 14 :องค์การกรรมกรระหว่างประเทศ
  บรรณานุกรม : reference