รายวิชา EC382 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางเกษตร (Economics of Agricultural Production)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Intro
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 :บทนำ
  บทที่ 2 : หน่วยธุรกิจเกษตรและการดำเนินงาน
  บทที่ 3 : ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์กับการผลิตทางเกษตร
  บทที่ 3 : ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์กับการผลิตทางเกษตร(ต่อ)
  บทที่ 4 : การผลิตโดยใช้ปัจจัยผันแปรตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป
  บทที่ 4 : การผลิตโดยใช้ปัจจัยผันแปรตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป(ต่อ)
  บทที่ 5 : ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับผลผลิต
  บทที่ 6 : การผลิตที่เวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง
  บทที่ 7 : การถือครองที่ดิน
  บทที่ 8 : การใช้ลิเนียร์โปรแกรมมิ่งในการวางแผนการผลิตทางเกษตร
  แบบฝึกหัดท้ายเล่ม : test
  ภาคผนวก : supplement
  บรรณานุกรม : reference
  ปก
  คำนำ : Intro
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 :บทนำ
  บทที่ 2 : หน่วยธุรกิจเกษตรและการดำเนินงาน
  บทที่ 3 : ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์กับการผลิตทางเกษตร
  บทที่ 3 : ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์กับการผลิตทางเกษตร(ต่อ)
  บทที่ 4 : การผลิตโดยใช้ปัจจัยผันแปรตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป
  บทที่ 4 : การผลิตโดยใช้ปัจจัยผันแปรตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป(ต่อ)
  บทที่ 5 : ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับผลผลิต
  บทที่ 6 : การผลิตที่เวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง
  บทที่ 7 : การถือครองที่ดิน
  บทที่ 8 : การใช้ลิเนียร์โปรแกรมมิ่งในการวางแผนการผลิตทางเกษตร
  แบบฝึกหัดท้ายเล่ม : test
  ภาคผนวก : supplement
  บรรณานุกรม : reference