รายวิชา EC486(S) เศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจไทย (Agricultural Policies)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก : Cover
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : นโยบายประชากรและอาหาร
  บทที่ 3 : สินเชื่อการเกษตร
  บทที่ 4 : การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  บทที่ 5 : การเพิ่มผลผลิตโดยวิธีการปลูกพืชหลายชนิด
  บทที่ 6 : นโยบายการวิจัยและส่งเสริมทางการเกษตร
  บทที่ 7 :นโยบายที่ดิน
  บทที่ 8 : การถือครองที่ดินและการพัฒนาเศรษฐกิจ
  บทที่ 9 : สถาบันเกษตรกร
  บทที่ 10 : อุตสาหกรรมการเกษตร
  บทที่ 11 :โครงการสร้างงานในชนบท
  บทที่ 12 : ปัญหาค่าครองชีพของเกษตรกร
  บทที่ 13 : นโยบายในการส่งออกสินค้าเกษตร
  บทที่ 14 : นโยบายการตลาดและราคาสินค้าเกษตร
  บทที่ 15 : นโยบายการประกันหรือพยุงราคาสินค้าเกษตร
  บทที่ 16 :นโยบายการเกษตรของประเทศไทย
  บทที่17 : นโยบายการเกษตรของบางประเทศ
  บทที่ 18 : นโยบายของรัฐบาล : ราคาข้าวและรายได้เกษตรกร
  บทที่ 19 : ข้อสังเกตุ : นโยบายการเกษตรของพรรคการเมือง
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก : Cover
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : นโยบายประชากรและอาหาร
  บทที่ 3 : สินเชื่อการเกษตร
  บทที่ 4 : การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  บทที่ 5 : การเพิ่มผลผลิตโดยวิธีการปลูกพืชหลายชนิด
  บทที่ 6 : นโยบายการวิจัยและส่งเสริมทางการเกษตร
  บทที่ 7 :นโยบายที่ดิน
  บทที่ 8 : การถือครองที่ดินและการพัฒนาเศรษฐกิจ
  บทที่ 9 : สถาบันเกษตรกร
  บทที่ 10 : อุตสาหกรรมการเกษตร
  บทที่ 11 :โครงการสร้างงานในชนบท
  บทที่ 12 : ปัญหาค่าครองชีพของเกษตรกร
  บทที่ 13 : นโยบายในการส่งออกสินค้าเกษตร
  บทที่ 14 : นโยบายการตลาดและราคาสินค้าเกษตร
  บทที่ 15 : นโยบายการประกันหรือพยุงราคาสินค้าเกษตร
  บทที่ 16 :นโยบายการเกษตรของประเทศไทย
  บทที่17 : นโยบายการเกษตรของบางประเทศ
  บทที่ 18 : นโยบายของรัฐบาล : ราคาข้าวและรายได้เกษตรกร
  บทที่ 19 : ข้อสังเกตุ : นโยบายการเกษตรของพรรคการเมือง
  บรรณานุกรม : Reference