รายวิชา EC382(50) เศรษฐศาสตร์การผลิตทางเกษตร (Economies of Agricultural Production)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : หน่วยธุรกิจการเกษตรและการดำเนินงาน
  บทที่ 3 : ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กับการผลิตทางเกษตร
  บทที่ 4 : การผลิตโดยใช้ปัจจัยผันแปรตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป
  บทที่ 5 : ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับผลผลิต
  บทที่ 6 : การผลิตที่มีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง
  บทที่ 7 : การถือครองที่ดิน
  บทที่ 8 : การใช้ลีเนียร์โปรแกรมมิ่งในการวางแผนการผลิตทางเกษตร
  บรรณานุกรม
  แบบฝึกหัด
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : หน่วยธุรกิจการเกษตรและการดำเนินงาน
  บทที่ 3 : ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กับการผลิตทางเกษตร
  บทที่ 4 : การผลิตโดยใช้ปัจจัยผันแปรตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป
  บทที่ 5 : ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับผลผลิต
  บทที่ 6 : การผลิตที่มีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง
  บทที่ 7 : การถือครองที่ดิน
  บทที่ 8 : การใช้ลีเนียร์โปรแกรมมิ่งในการวางแผนการผลิตทางเกษตร
  บรรณานุกรม
  แบบฝึกหัด