รายวิชา EC452 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการคุ้มกัน (Economics of Protection)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Intro
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ทฤษฏีการคุ้มกัน
  บทที่ 1 : ทฤษฏีการคุ้มกัน(ต่อ)
  บทที่ 2 : ทฤษฏีการคุ้มกัน (ต่อ)
  บทที่ 2 : ทฤษฏีการคุ้มกัน (ต่อ)
  บทที่ 3 : การคุ้มกันกับการบิดเบือนภายในประเทศ
  บทที่ 3 : การคุ้มกันกับการบิดเบือนภายในประเทศ(ต่อ)
  บทที่ 4 :ภาษีการค้าเป็นแหล่งรายได้ของรัฐ
  บทที่ 5 : โครงสร้างภาษีอากรที่เหมาะสม
  บทที่ 6 : การคุ้มกันกับการผูกขาด
  บทที่ 7 : การคุ้มกันกับการจ้างงานและอุตสาหกรรม
  บทที่ 8 : การคุ้มกันกับการสะสมทุนและการลงทุนต่างประเทศ
  บทที่ 8 :การคุ้มกันกับการสะสมทุนและการลงทุนต่างประเทศ(ต่อ)
  บทที่ 9 :ทฤษฏีการคุ้มกันและการวิเคราะห์ต้นทุน ผลผระโยชน์
  บรรณานุกรม: reference
  ปก
  คำนำ : Intro
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ทฤษฏีการคุ้มกัน
  บทที่ 1 : ทฤษฏีการคุ้มกัน(ต่อ)
  บทที่ 2 : ทฤษฏีการคุ้มกัน (ต่อ)
  บทที่ 2 : ทฤษฏีการคุ้มกัน (ต่อ)
  บทที่ 3 : การคุ้มกันกับการบิดเบือนภายในประเทศ
  บทที่ 3 : การคุ้มกันกับการบิดเบือนภายในประเทศ(ต่อ)
  บทที่ 4 :ภาษีการค้าเป็นแหล่งรายได้ของรัฐ
  บทที่ 5 : โครงสร้างภาษีอากรที่เหมาะสม
  บทที่ 6 : การคุ้มกันกับการผูกขาด
  บทที่ 7 : การคุ้มกันกับการจ้างงานและอุตสาหกรรม
  บทที่ 8 : การคุ้มกันกับการสะสมทุนและการลงทุนต่างประเทศ
  บทที่ 8 :การคุ้มกันกับการสะสมทุนและการลงทุนต่างประเทศ(ต่อ)
  บทที่ 9 :ทฤษฏีการคุ้มกันและการวิเคราะห์ต้นทุน ผลผระโยชน์
  บรรณานุกรม: reference