รายวิชา EC216 สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ (Statistics for Economicsts)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : การวิเคราะห์เส้นถดถอย
  บทที่ 2 : การวิเคราะห์เส้นถดถอย(ต่อ)
  บทที่ 3 : การวิเคราะห์เส้นถดถอยเชิงซ้อน
  บทที่ 3 : การวิเคราะห์เส้นถดถอยเชิงซ้อน(ต่อ)
  บทที่ 4 : การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
  บทที่ 5 :การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
  บทที่ 5 : การวิเคราะห์อนุกรมเวลา(ต่อ)
  บทที่ 5 : การวิเคราะห์อนุกรมเวลา(ต่อ)
  บทที่ 6 : เลขดัชนี
  บทที่ 6 : เลขดัชนี(ต่อ)
  บทแทรก
  ภาคผนวก : supplement
  บรรณานุกรม: Reference
  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : การวิเคราะห์เส้นถดถอย
  บทที่ 2 : การวิเคราะห์เส้นถดถอย(ต่อ)
  บทที่ 3 : การวิเคราะห์เส้นถดถอยเชิงซ้อน
  บทที่ 3 : การวิเคราะห์เส้นถดถอยเชิงซ้อน(ต่อ)
  บทที่ 4 : การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
  บทที่ 5 :การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
  บทที่ 5 : การวิเคราะห์อนุกรมเวลา(ต่อ)
  บทที่ 5 : การวิเคราะห์อนุกรมเวลา(ต่อ)
  บทที่ 6 : เลขดัชนี
  บทที่ 6 : เลขดัชนี(ต่อ)
  บทแทรก
  ภาคผนวก : supplement
  บรรณานุกรม: Reference