รายวิชา EC215 คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ (Mathematics for Economists)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก : Cover
  คำนำ : Intro
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : ความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับเมทริกซ์
  บทที่ 2 : ความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับเมทริกซ์(ต่อ)
  บทที่ 2 : ความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับเมทริกซ์(ต่อ)
  บทที่ 3 : กฏต่างๆ เกี่ยวกับดิฟเฟอเรนเชียลแคลคูลัส
  บทที่ 4 : การหาค่าต่ำสุดและสูงสุด
  บทที่ 4 : การหาค่าต่ำสุดและสูงสุด(ต่อ)
  บทที่ 5 :การวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทาน
  บทที่ 5 : การวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทาน(ต่อ)
  บทที่ 5 : การวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทาน(ต่อ)
  บทที่ 6 :ทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
  บทที่ 7 : ทฤษฏีองค์การผลิต
  บทที่ 7 : ทฤษฏีองค์การผลิต(ต่อ)
  บทที่ 7 :ทฤษฏีองค์การผลิต(ต่อ)
  บทที่ 7 : ทฤษฏีองค์การผลิต(ต่อ)
  บทที่ 8 : ดุลยภาพขององค์การผลิตในตลาดลักษณะต่างๆ
  บทที่ 8 : ดุลยภาพขององค์การผลิตในตลาดลักษณะต่างๆ(ต่อ)
  บทที่ 8 : ดุลยภาพขององค์การผลิตในตลาดลักษณะต่างๆ(ต่อ)
  บทที่ 9 : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการผลิต
  บทที่ 10 :กระบวนการเชิงเส้นเบื้องต้น
  บรรณานุกรม : reference
  ปก : Cover
  คำนำ : Intro
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : ความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับเมทริกซ์
  บทที่ 2 : ความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับเมทริกซ์(ต่อ)
  บทที่ 2 : ความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับเมทริกซ์(ต่อ)
  บทที่ 3 : กฏต่างๆ เกี่ยวกับดิฟเฟอเรนเชียลแคลคูลัส
  บทที่ 4 : การหาค่าต่ำสุดและสูงสุด
  บทที่ 4 : การหาค่าต่ำสุดและสูงสุด(ต่อ)
  บทที่ 5 :การวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทาน
  บทที่ 5 : การวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทาน(ต่อ)
  บทที่ 5 : การวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทาน(ต่อ)
  บทที่ 6 :ทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
  บทที่ 7 : ทฤษฏีองค์การผลิต
  บทที่ 7 : ทฤษฏีองค์การผลิต(ต่อ)
  บทที่ 7 :ทฤษฏีองค์การผลิต(ต่อ)
  บทที่ 7 : ทฤษฏีองค์การผลิต(ต่อ)
  บทที่ 8 : ดุลยภาพขององค์การผลิตในตลาดลักษณะต่างๆ
  บทที่ 8 : ดุลยภาพขององค์การผลิตในตลาดลักษณะต่างๆ(ต่อ)
  บทที่ 8 : ดุลยภาพขององค์การผลิตในตลาดลักษณะต่างๆ(ต่อ)
  บทที่ 9 : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการผลิต
  บทที่ 10 :กระบวนการเชิงเส้นเบื้องต้น
  บรรณานุกรม : reference