รายวิชา EC391 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของไทย (Thai Economic History)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Intro
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : สมัยสุโขทัย (พ.ศ.1800-1920)
  บทที่ 3 : สมัยอยุธยา (พ.ศ.1893-2310)
  บทที่4 : สมัยรัตนโกสินทร์ (ก่อนพ.ศ.2398)
  บทที่ 5 : การเกษตรหลังจาก พ.ศ.2398
  บทที่ 6 : อุตสาหกรรมหลังจาก พ.ศ.2398
  บทที่ 7 : การค้าหลังจาก พ.ศ.2398
  บทที่ 8 : เงินตราและการแลกเปลี่ยนหลังจาก พ.ศ.2398
  บทที่ 9 : การคลังรัฐบาลหลังจาก พ.ศ.2398
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Intro
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : สมัยสุโขทัย (พ.ศ.1800-1920)
  บทที่ 3 : สมัยอยุธยา (พ.ศ.1893-2310)
  บทที่4 : สมัยรัตนโกสินทร์ (ก่อนพ.ศ.2398)
  บทที่ 5 : การเกษตรหลังจาก พ.ศ.2398
  บทที่ 6 : อุตสาหกรรมหลังจาก พ.ศ.2398
  บทที่ 7 : การค้าหลังจาก พ.ศ.2398
  บทที่ 8 : เงินตราและการแลกเปลี่ยนหลังจาก พ.ศ.2398
  บทที่ 9 : การคลังรัฐบาลหลังจาก พ.ศ.2398
  บรรณานุกรม : Reference