รายวิชา EC325 เศรษฐศาสตร์โครงสร้างและพฤติกรรมของอุตสาหกรรม 1 (Economics of Industrial Structure & Performance 1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก : Cover
  คำนำ : Intro
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : โครงสร้างของตลาด
  บทที่ 2 : การกระจุกตัวของอุตสาหกรรม
  บทที่ 3 : อุปสรรคของผู้ประกอบการรายใหม่
  บทที่ 4 : ความแตกต่างของสินค้าที่ผลิต
  บทที่ 5 : พฤติกรรมการตลาด
  บทที่ 5 : พฤติกรรมการตลาด(ต่อ)
  บทที่ 6 : ผลการดำเนินงานตลาด
  บทที่ 7 : บทบาทของรัฐบาลที่มีต่อการประกอบการ
  บทที่ 7 : บทบาทของรัฐบาลที่มีต่อการประกอบการ(ต่อ)
  การศึกษากรณีตัวอย่าง (Case Study)
  บรรณานุกรม : reference
  ปก : Cover
  คำนำ : Intro
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : โครงสร้างของตลาด
  บทที่ 2 : การกระจุกตัวของอุตสาหกรรม
  บทที่ 3 : อุปสรรคของผู้ประกอบการรายใหม่
  บทที่ 4 : ความแตกต่างของสินค้าที่ผลิต
  บทที่ 5 : พฤติกรรมการตลาด
  บทที่ 5 : พฤติกรรมการตลาด(ต่อ)
  บทที่ 6 : ผลการดำเนินงานตลาด
  บทที่ 7 : บทบาทของรัฐบาลที่มีต่อการประกอบการ
  บทที่ 7 : บทบาทของรัฐบาลที่มีต่อการประกอบการ(ต่อ)
  การศึกษากรณีตัวอย่าง (Case Study)
  บรรณานุกรม : reference