รายวิชา EC363 เศรษฐศาสตร์เมือง (Urban Economics)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 :จุดยืน ขอบเขตของเมืองและนิยาม
  บทที่ 2 : ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเมือง
  บทที่ 2 :ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเมือง(ต่อ)
  บทที่ 3 : เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความเจริญเติบโตของเมือง
  บทที่ 3 :เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความเจริญเติบโตของเมือง(ต่อ)
  บทที่ 4 : การตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งภายในมือง
  บทที่ 5 :การใช้ที่ดิน (Land use)
  บทที่ 5 : การใช้ที่ดิน (Land use)(ต่ิิอ)
  บทที่ 6 : การกำหนดเขตการใช้ที่ดิน (Zoning)
  บทที่ 7 : ที่อยู่อาศัยในเขตเมือง
  บทที่ 7 : ที่อยู่อาศัยในเขตเมือง(ต่อ)
  บทที่ 8 : การพัฒนาเมืองหลัก
  บทที่ 8 :การพัฒนาเมืองหลัก(ต่อ)
  ภาคผนวก
  ภาคผนวก(ต่อ)
  บทที่ 2 :ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเมือง(ต่อ)
  บทที่ 4 : การตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งภายในมือง
  บทที่ 6 : การกำหนดเขตการใช้ที่ดิน (Zoning)
  บทที่ 7 : ที่อยู่อาศัยในเขตเมือง
  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 :จุดยืน ขอบเขตของเมืองและนิยาม
  บทที่ 2 : ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเมือง
  บทที่ 3 : เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความเจริญเติบโตของเมือง
  บทที่ 3 :เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความเจริญเติบโตของเมือง(ต่อ)
  บทที่ 5 :การใช้ที่ดิน (Land use)
  บทที่ 5 : การใช้ที่ดิน (Land use)(ต่ิิอ)
  บทที่ 7 : ที่อยู่อาศัยในเขตเมือง(ต่อ)
  บทที่ 8 : การพัฒนาเมืองหลัก
  บทที่ 8 :การพัฒนาเมืองหลัก(ต่อ)
  ภาคผนวก
  ภาคผนวก(ต่อ)