รหัสวิชา รายละเอียด
 
  EN101
อ่านกันเถอะ...
ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 3 หน่วย
(Basic Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life)
ศึกษาลักษณะของประโยคพื้นฐาน ศัพท์ และสำนวนที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยเน้นการสื่อความหมายด้านไวยการณ์ด้วยรูปประโยค ลักษณะองค์ประกอบของประโยคและการรักษาความสืบเนื่องของข้อความโดยการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและคำเชื่อมต่าง ๆ ทั้งนี้โดยศึกษาจากอนุเฉทประเภทต่า งๆ
  EN101
อ่านกันเถอะ...
ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 3 หน่วย
(Basic Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life)
ศึกษาลักษณะของประโยคพื้นฐาน ศัพท์ และสำนวนที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยเน้นการสื่อความหมายด้านไวยการณ์ด้วยรูปประโยค ลักษณะองค์ประกอบของประโยคและการรักษาความสืบเนื่องของข้อความโดยการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและคำเชื่อมต่าง ๆ ทั้งนี้โดยศึกษาจากอนุเฉทประเภทต่า งๆ
  EN101(51)
อ่านกันเถอะ...
ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 3 หน่วย
(Basic Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life)
ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน
  EN101(51)
อ่านกันเถอะ...
ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 3 หน่วย
(Basic Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life)
ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน
  EN102(50)
อ่านกันเถอะ...
ประโยคและศัพท์ 3 หน่วย
(Sentences and vocabulary in general use)
ศึกษา ไวยากรณ์ ประโยคและคำศัพท์ ไปด้วยกัน
  EN102(50)
อ่านกันเถอะ...
ประโยคและศัพท์ 3 หน่วย
(Sentences and vocabulary in general use)
ศึกษา ไวยากรณ์ ประโยคและคำศัพท์ ไปด้วยกัน
  EN102(53)
อ่านกันเถอะ...
ประโยคและศัพท์ทั่วไป 3 หน่วย
(Sentences and Vocabulary in General Use)
ศึกษาลักษณะของประโยคและศัพท์ที่ใช้อยู่ทั่วไป โดยเน้นการสื่อความหมายด้านไวยากรณ์ด้วยรูปประโยค ลักษณะองค์ประกอบของประโยคและการรักษาความสืบเนื่องของข้อความโดยใช้เครื่องหมายวรรคตอนและคำเชื่อมต่าง ๆ
  EN102(53)
อ่านกันเถอะ...
ประโยคและศัพท์ทั่วไป 3 หน่วย
(Sentences and Vocabulary in General Use)
ศึกษาลักษณะของประโยคและศัพท์ที่ใช้อยู่ทั่วไป โดยเน้นการสื่อความหมายด้านไวยากรณ์ด้วยรูปประโยค ลักษณะองค์ประกอบของประโยคและการรักษาความสืบเนื่องของข้อความโดยใช้เครื่องหมายวรรคตอนและคำเชื่อมต่าง ๆ
  EN201
อ่านกันเถอะ...
การอ่านเอาความ 3 หน่วย
(Reading for Comprehension)
ศึกษาวิธีและฝึกอ่านข้อความสั้นๆ ให้เข้าใจถูกต้อง โดนเน้นเรื่องความสามารถในการกำหนดได้ด้วยหลักเกณฑ์ว่า คำวลี ประโยค และข้อความต่าง ๆ สื่อความหมายในส่วนใดบ้าง สื่อความหมายอย่างไร และสื่อความหมายว่าอย่างใด ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงเรื่องการใช้อุปสรรคและปัจจัย การใช้เครื่องสังเกตในปริบท(contextual clues) ตลอดจนวิธีใช้พจนานุกรมและวิธีเลือกความหมายของศัพท์ตามพจนานุกรมมาใช้โดยถูกต้องกับความหมายของประโยคและข้อความ
  EN201
อ่านกันเถอะ...
การอ่านเอาความ 3 หน่วย
(Reading for Comprehension)
ศึกษาวิธีและฝึกอ่านข้อความสั้นๆ ให้เข้าใจถูกต้อง โดนเน้นเรื่องความสามารถในการกำหนดได้ด้วยหลักเกณฑ์ว่า คำวลี ประโยค และข้อความต่าง ๆ สื่อความหมายในส่วนใดบ้าง สื่อความหมายอย่างไร และสื่อความหมายว่าอย่างใด ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงเรื่องการใช้อุปสรรคและปัจจัย การใช้เครื่องสังเกตในปริบท(contextual clues) ตลอดจนวิธีใช้พจนานุกรมและวิธีเลือกความหมายของศัพท์ตามพจนานุกรมมาใช้โดยถูกต้องกับความหมายของประโยคและข้อความ
  EN202
อ่านกันเถอะ...
การอ่านตีความ 3 หน่วย
(Interpretative Reading)
ศึกษาวิธีและฝึกจับประเด็นสำคัญ เก็บรายละเอียดที่สำคัญและจับเจตนาของข้อความต่าง ๆที่อ่าน และศึกษาวิธีแลฝึกอ่านอย่างเร็วด้วยความเข้าใจ เพื่อค้นหาสำรวจหรือทบทวนข้อมูลต่าง ๆ
  EN202
อ่านกันเถอะ...
การอ่านตีความ 3 หน่วย
(Interpretative Reading)
ศึกษาวิธีและฝึกจับประเด็นสำคัญ เก็บรายละเอียดที่สำคัญและจับเจตนาของข้อความต่าง ๆที่อ่าน และศึกษาวิธีแลฝึกอ่านอย่างเร็วด้วยความเข้าใจ เพื่อค้นหาสำรวจหรือทบทวนข้อมูลต่าง ๆ
  EN203
อ่านกันเถอะ...
การออกเสียงภาษาอังกฤษ 3 หน่วย
(English Pronunciation )
-
  EN203
อ่านกันเถอะ...
การออกเสียงภาษาอังกฤษ 3 หน่วย
(English Pronunciation )
-
  EN203(49)
อ่านกันเถอะ...
การออกเสียง 3 หน่วย
(ENGLISH PRONUNCIATION)
การออกเสียง
  EN203(49)
อ่านกันเถอะ...
การออกเสียง 3 หน่วย
(ENGLISH PRONUNCIATION)
การออกเสียง
  EN204
อ่านกันเถอะ...
การสนทนาในลักษณะที่กำหนดให้ - หน่วย
(Controlled Conversation)
-
  EN204
อ่านกันเถอะ...
การสนทนาในลักษณะที่กำหนดให้ - หน่วย
(Controlled Conversation)
-
  EN204(50)
อ่านกันเถอะ...
การสนทนาในลักษณะที่กำหนดให้ 3 หน่วย
(controlled Conversation)
since the manuscript of the first edition of this book was completed in1997,it
  EN204(50)
อ่านกันเถอะ...
การสนทนาในลักษณะที่กำหนดให้ 3 หน่วย
(controlled Conversation)
since the manuscript of the first edition of this book was completed in1997,it
  EN205
อ่านกันเถอะ...
การเขียนประโยคต่าง ๆ และอนุเฉทสั้น ๆ 3 หน่วย
(Sentences and Short Paragraphs)
ศึกษาความมุ่งหมายและความหมายขององคืประกอบในกระบวนการสนทนาปและฝึกสนทนาในเรื่องต่างๆที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษมักจะสนทนากัน โดยเรียนรู้วัฒนธรรมที่เป้นพื้นฐานและธรรมเนียมปฎิบัติที่ควบคู่กับเรื่องสนทนาตลอดจนท่าทางท่ใช้ประกอบกับถ้อยคำและประโยคตามแบบเจ้สของภาาา วข้อสนทนาและประโยคต่างๆที่ใช้สนทนาเป้นไปตามที่กำหนดไว้ในบทเรียน
  EN205
อ่านกันเถอะ...
การเขียนประโยคต่าง ๆ และอนุเฉทสั้น ๆ 3 หน่วย
(Sentences and Short Paragraphs)
ศึกษาความมุ่งหมายและความหมายขององคืประกอบในกระบวนการสนทนาปและฝึกสนทนาในเรื่องต่างๆที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษมักจะสนทนากัน โดยเรียนรู้วัฒนธรรมที่เป้นพื้นฐานและธรรมเนียมปฎิบัติที่ควบคู่กับเรื่องสนทนาตลอดจนท่าทางท่ใช้ประกอบกับถ้อยคำและประโยคตามแบบเจ้สของภาาา วข้อสนทนาและประโยคต่างๆที่ใช้สนทนาเป้นไปตามที่กำหนดไว้ในบทเรียน
  EN205 (S)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนประโยคต่างๆ และอนุเฉท - หน่วย
(Sentences and Short Paragraphs)
-
  EN205 (S)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนประโยคต่างๆ และอนุเฉท - หน่วย
(Sentences and Short Paragraphs)
-
  EN205(51)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนประโยคต่าง ๆและอนุเฉทสั้น ๆ 3 หน่วย
(Sentences and Short Paragraphs)
ศึกษา ลีลาการเขียนประโยคที่ซับซ้อนและหลากหลาย รวมวิธีการเขียนอนุเฉทโดยสังเขป
  EN205(51)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนประโยคต่าง ๆและอนุเฉทสั้น ๆ 3 หน่วย
(Sentences and Short Paragraphs)
ศึกษา ลีลาการเขียนประโยคที่ซับซ้อนและหลากหลาย รวมวิธีการเขียนอนุเฉทโดยสังเขป
  EN205(53)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนประโยคต่าง ๆและอนุเฉทสั้น ๆ 3 หน่วย
(Sentences and Short Paragraphs)
การเขียนประโยคต่าง ๆและอนุเฉทสั้น ๆ
  EN205(53)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนประโยคต่าง ๆและอนุเฉทสั้น ๆ 3 หน่วย
(Sentences and Short Paragraphs)
การเขียนประโยคต่าง ๆและอนุเฉทสั้น ๆ
  EN206(48)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนอนุเฉกชนิดต่างๆ 3 หน่วย
(PARAGRAPH WRITING OF DIFFERENT FORMS )
-
  EN206(48)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนอนุเฉกชนิดต่างๆ 3 หน่วย
(PARAGRAPH WRITING OF DIFFERENT FORMS )
-
  EN230(54)
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นในเรื่องวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน 3 หน่วย
(introduction to english and american literatures)
ความรู้เบื้องต้นในเรื่องวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน
  EN230(54)
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นในเรื่องวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน 3 หน่วย
(introduction to english and american literatures)
ความรู้เบื้องต้นในเรื่องวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน
  EN251(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือวรรณคดีอเมริกัน 1 - หน่วย
(Survey of American Literature 1)
-
  EN251(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือวรรณคดีอเมริกัน 1 - หน่วย
(Survey of American Literature 1)
-
  EN253
อ่านกันเถอะ...
เรื่องสั้นประเภทเน้นการดำเนินเรื่อง 3 หน่วย
(The Short Story of Plot)
ศึกษาเรื่องสั้นประเภทดำเนินเรื่องโดยนักเขีนอังกฤษและนักเขียนอเมริกันโดยเน้นเรื่องจุดยืนในการเสนอเรื่องราว วิธีเปิดฉาก วิธีดึงผู้อ่านเข้าสู่ปัญหาของเรื่องการใช้ฉากและสัญลักษณ์ประกอบ การลำดับภาพเพื่อนำไปสู่เหตุการณ์อันเป็นจุดสนใจสุดยอดของเรื่อง และวิธีจบในลักษณะหักมุมในทิศทางที่คาดไม่ถึง
  EN253
อ่านกันเถอะ...
เรื่องสั้นประเภทเน้นการดำเนินเรื่อง 3 หน่วย
(The Short Story of Plot)
ศึกษาเรื่องสั้นประเภทดำเนินเรื่องโดยนักเขีนอังกฤษและนักเขียนอเมริกันโดยเน้นเรื่องจุดยืนในการเสนอเรื่องราว วิธีเปิดฉาก วิธีดึงผู้อ่านเข้าสู่ปัญหาของเรื่องการใช้ฉากและสัญลักษณ์ประกอบ การลำดับภาพเพื่อนำไปสู่เหตุการณ์อันเป็นจุดสนใจสุดยอดของเรื่อง และวิธีจบในลักษณะหักมุมในทิศทางที่คาดไม่ถึง
  EN256
อ่านกันเถอะ...
ความรู้พื้นฐานในเรื่องการละครอังกฤษและละครอเมริกัน 3 หน่วย
(Introduction to English and Amercan Drama)
ศึกษาลักษณะและวิวัฒนาการของการละครอังกฤษและละครอเมริกัน โดยเน้นเรื่องปฏิกิริยาระหว่างสังคมและการละครในแต่ละสมัย และความเปลี่ยนแปลง ในแต่ละสมัยตลอดจนอิทธิพลที่ตกทอดสืบต่อมาในการละครอังกฤษและละครอเมริกันจนถึงสมัยปัจจุบัน
  EN256
อ่านกันเถอะ...
ความรู้พื้นฐานในเรื่องการละครอังกฤษและละครอเมริกัน 3 หน่วย
(Introduction to English and Amercan Drama)
ศึกษาลักษณะและวิวัฒนาการของการละครอังกฤษและละครอเมริกัน โดยเน้นเรื่องปฏิกิริยาระหว่างสังคมและการละครในแต่ละสมัย และความเปลี่ยนแปลง ในแต่ละสมัยตลอดจนอิทธิพลที่ตกทอดสืบต่อมาในการละครอังกฤษและละครอเมริกันจนถึงสมัยปัจจุบัน
  EN291
อ่านกันเถอะ...
ตำนานอันเป็นพื้นฐานของวรรณคดี 3 หน่วย
(Mythological Background in Literature)
ศึกษาเนื้อเรื่องและแนวคิดในเรื่องบางเรื่องจากตำนานกรีก โรมัน และชาติตะวันตกอืน ๆ รวมทั้งพระคัมภีร์ไบเบิ้ล โดยเชื่อมโยงถึงชื่อแก่นเรื่องและเนื้อหาของวรรณกรรมตะวันตกที่ได้ถ่ายทอดเนื้อเรื่องและแนวคิดจากตำนานนั้น ๆ รวมทั้งศึกษาตำนานอินเดียซึ่งเป็นบ่อเกิดของวรรณกรรมตะวันออกด้วย
  EN291
อ่านกันเถอะ...
ตำนานอันเป็นพื้นฐานของวรรณคดี 3 หน่วย
(Mythological Background in Literature)
ศึกษาเนื้อเรื่องและแนวคิดในเรื่องบางเรื่องจากตำนานกรีก โรมัน และชาติตะวันตกอืน ๆ รวมทั้งพระคัมภีร์ไบเบิ้ล โดยเชื่อมโยงถึงชื่อแก่นเรื่องและเนื้อหาของวรรณกรรมตะวันตกที่ได้ถ่ายทอดเนื้อเรื่องและแนวคิดจากตำนานนั้น ๆ รวมทั้งศึกษาตำนานอินเดียซึ่งเป็นบ่อเกิดของวรรณกรรมตะวันออกด้วย
  EN291(51)
อ่านกันเถอะ...
เทพนิยายที่เป็นพื้นฐานของวรรณคดี 3 หน่วย
(Mythological Background in Literature)
ศุกษา วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันรวมทั้งที่มาของเทพนิยายเห่านั้นด้วย
  EN291(51)
อ่านกันเถอะ...
เทพนิยายที่เป็นพื้นฐานของวรรณคดี 3 หน่วย
(Mythological Background in Literature)
ศุกษา วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันรวมทั้งที่มาของเทพนิยายเห่านั้นด้วย
  EN291(53)
อ่านกันเถอะ...
เทพนิยายที่เป็นพื้นฐานของวรรณคดี 3 หน่วย
(Mythological Background in Literaiture)
เทพนิยายที่เป็นพื้นฐานของวรรณคดี
  EN291(53)
อ่านกันเถอะ...
เทพนิยายที่เป็นพื้นฐานของวรรณคดี 3 หน่วย
(Mythological Background in Literaiture)
เทพนิยายที่เป็นพื้นฐานของวรรณคดี
  EN305
อ่านกันเถอะ...
การเขียนเชิงสาธก 3 หน่วย
(Argumentative Writing)
ศึกษาวิธีและฝึกเขียนอนุเฉทและบทความเชิงสาธกขนาดสั้นที่แสดงเหตผล(cause and effect) การเปรียบเทียบ (comparison and contrast)การวิเคราะห์ (analysis) โดยเน้นเรื่องเอกภาพ(unity) ความสมดุลย์(balance)ความต่อเนื่อง(coherence)ของข้อเขียน
  EN305
อ่านกันเถอะ...
การเขียนเชิงสาธก 3 หน่วย
(Argumentative Writing)
ศึกษาวิธีและฝึกเขียนอนุเฉทและบทความเชิงสาธกขนาดสั้นที่แสดงเหตผล(cause and effect) การเปรียบเทียบ (comparison and contrast)การวิเคราะห์ (analysis) โดยเน้นเรื่องเอกภาพ(unity) ความสมดุลย์(balance)ความต่อเนื่อง(coherence)ของข้อเขียน
  EN305(41)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนเชิงสาธก - หน่วย
(Argumentative Writing)
-
  EN305(41)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนเชิงสาธก - หน่วย
(Argumentative Writing)
-
  EN305(50)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนเชิงสาธก 3 หน่วย
(Argumentative Writing)
การเขียนเชิงสาธก
  EN305(50)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนเชิงสาธก 3 หน่วย
(Argumentative Writing)
การเขียนเชิงสาธก
  EN306
อ่านกันเถอะ...
การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง 1976 หน่วย
(CRITICAL READING)
การอ่านเพื่อการศึกษาข้อเท็จจริง ได้แก่ การอ่านเพื่อความเข้าใจ และการอ่านเพื่อตีความ
  EN306
อ่านกันเถอะ...
การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง 1976 หน่วย
(CRITICAL READING)
การอ่านเพื่อการศึกษาข้อเท็จจริง ได้แก่ การอ่านเพื่อความเข้าใจ และการอ่านเพื่อตีความ
  EN306(51)
อ่านกันเถอะ...
การอ่านเพื่อศคกษาข้อเท็จจริง 3 หน่วย
(CRITICAL READING)
  EN306(51)
อ่านกันเถอะ...
การอ่านเพื่อศคกษาข้อเท็จจริง 3 หน่วย
(CRITICAL READING)
  EN306(S)
อ่านกันเถอะ...
การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง - หน่วย
(Critical Reading)
-
  EN306(S)
อ่านกันเถอะ...
การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง - หน่วย
(Critical Reading)
-
  EN307
อ่านกันเถอะ...
การอ่านเพื่อความซาบซึ้ง 3 หน่วย
(Appreciative Reading)
ศึกษาวิธีและฝึกอ่านข้อเขียนประเภทต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเข้าใจรูปแบบและเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง เช่นอ่านกลเม็ดต่าง ๆ ที่ผู้เขียนสอดแทรกไว้ในการเขียนได้ถูกต้องและจับความหมายในระดับต่าง ๆ ของข้อเขียนได้หมดจดตามเจตนาของผู้เขียน
  EN307
อ่านกันเถอะ...
การอ่านเพื่อความซาบซึ้ง 3 หน่วย
(Appreciative Reading)
ศึกษาวิธีและฝึกอ่านข้อเขียนประเภทต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเข้าใจรูปแบบและเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง เช่นอ่านกลเม็ดต่าง ๆ ที่ผู้เขียนสอดแทรกไว้ในการเขียนได้ถูกต้องและจับความหมายในระดับต่าง ๆ ของข้อเขียนได้หมดจดตามเจตนาของผู้เขียน
  EN309
อ่านกันเถอะ...
การฟังเพื่อความเข้าใจ 1 3 หน่วย
(Listening for Comorehension 1)
ศึกษาวิธีและฝึกฟังในระดับประโยค โดยเน้นที่การจำแนกเสียงของคำที่มีการออกเสียงคล้ายกัน คำที่มีเสียงหนัก เสียงเบา พร้อมทั้งจับทำนองเสียง (intonation) ตลอดจนฝึกฟังข้อความสั้น ๆ เช่นบทสนทนา การสัมภาษณ์ ข่าว การโฆษณา โดยสามารถบอกได้ว่าข้อความที่ฟังเป็นข้อความชนิดใดพร้อมทั้งจับใจความสำคัญฝึกเขียนตามคำบอก (dictation) และเขียนบทสรุปจากข้อความที่ได้ยิน
  EN309
อ่านกันเถอะ...
การฟังเพื่อความเข้าใจ 1 3 หน่วย
(Listening for Comorehension 1)
ศึกษาวิธีและฝึกฟังในระดับประโยค โดยเน้นที่การจำแนกเสียงของคำที่มีการออกเสียงคล้ายกัน คำที่มีเสียงหนัก เสียงเบา พร้อมทั้งจับทำนองเสียง (intonation) ตลอดจนฝึกฟังข้อความสั้น ๆ เช่นบทสนทนา การสัมภาษณ์ ข่าว การโฆษณา โดยสามารถบอกได้ว่าข้อความที่ฟังเป็นข้อความชนิดใดพร้อมทั้งจับใจความสำคัญฝึกเขียนตามคำบอก (dictation) และเขียนบทสรุปจากข้อความที่ได้ยิน
  EN309(51)
อ่านกันเถอะ...
การฟังเพื่อความเข้าใจ 3 หน่วย
(LISTENING FOR COMPREHENSION)
ศึกษา ความรู้ภาษาอังกฤษทั่วไป ทั้งไวยากรณ์ โครงสร้าง การออกเสียง
  EN309(51)
อ่านกันเถอะ...
การฟังเพื่อความเข้าใจ 3 หน่วย
(LISTENING FOR COMPREHENSION)
ศึกษา ความรู้ภาษาอังกฤษทั่วไป ทั้งไวยากรณ์ โครงสร้าง การออกเสียง
  EN320
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในเรื่องการสมัครงาน 3 หน่วย
(ENGLISH FOR JOB APPLICATIONS)
ศึกษาเกี่ยวกับการอ่าน การเขียน และการสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสมัครงาน
  EN320
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในเรื่องการสมัครงาน 3 หน่วย
(ENGLISH FOR JOB APPLICATIONS)
ศึกษาเกี่ยวกับการอ่าน การเขียน และการสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสมัครงาน
  EN320(51)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในเรื่องการสมัครงาน 3 หน่วย
(English for job Applications)
ศึกษารูปแบบ ฝึกอ่าน และเขียน ประกาศรับสมัครเข้าทำงานของอาชีพสาขาต่าง ๆ แบบกรอกข้อความสมัครเข้าทำงาน จดหมายสมัครงาน ประวัติย่อและจดหมายรับรองความสามารถ และความประพฤติของผู้สมัคร
  EN320(51)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในเรื่องการสมัครงาน 3 หน่วย
(English for job Applications)
ศึกษารูปแบบ ฝึกอ่าน และเขียน ประกาศรับสมัครเข้าทำงานของอาชีพสาขาต่าง ๆ แบบกรอกข้อความสมัครเข้าทำงาน จดหมายสมัครงาน ประวัติย่อและจดหมายรับรองความสามารถ และความประพฤติของผู้สมัคร
  EN321(51)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในสำนักงาน 3 หน่วย
(ENGLISH IN OFFICE WORK)
ภาษาอังกฤษในสำนักงาน
  EN321(51)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในสำนักงาน 3 หน่วย
(ENGLISH IN OFFICE WORK)
ภาษาอังกฤษในสำนักงาน
  EN322
อ่านกันเถอะ...
จุดมุ่งหมายหลักการและวิธีแปล 3 หน่วย
(Nature and Methods of Translation)
ศึกษาเรื่องจุดมุ่งหมาย หลักการ และวิธ๊แปลแบบต่าง ๆ และฝึกแปลข้อความตามทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้ศึกษา
  EN322
อ่านกันเถอะ...
จุดมุ่งหมายหลักการและวิธีแปล 3 หน่วย
(Nature and Methods of Translation)
ศึกษาเรื่องจุดมุ่งหมาย หลักการ และวิธ๊แปลแบบต่าง ๆ และฝึกแปลข้อความตามทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้ศึกษา
  EN322(50)
อ่านกันเถอะ...
จุดมุงหมาย หลักการ และวีธีการแปล 3 หน่วย
(nature and methods of translation)
ศึกษา คำจำกัดการแปล ประวัคิการแปลทางตะวันตก ประวัติการแปลในประเทศไทย
  EN322(50)
อ่านกันเถอะ...
จุดมุงหมาย หลักการ และวีธีการแปล 3 หน่วย
(nature and methods of translation)
ศึกษา คำจำกัดการแปล ประวัคิการแปลทางตะวันตก ประวัติการแปลในประเทศไทย
  EN322(55)
อ่านกันเถอะ...
จุดมุ่งหมาย หลักการและวิธีแปล 3 หน่วย
(NATURE AND MRTHODS OF TRANSLATION)
จุดมุ่งหมาย หลักการและวิธีแปล
  EN322(55)
อ่านกันเถอะ...
จุดมุ่งหมาย หลักการและวิธีแปล 3 หน่วย
(NATURE AND MRTHODS OF TRANSLATION)
จุดมุ่งหมาย หลักการและวิธีแปล
  EN323
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 3 หน่วย
(English for Guides)
ศึกษาและฝึกใช้ประโยคและข้อความภาษาอังกฤษต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับงานมัคคุเทศก์ เช่น การทักทายและการกล่าวโอภาปราศรัย การบอกกล่าวเรื่องราวต่าง ๆ การฟังและตอบคำถาม การพรรณนาลักษณะและความสำคัญและการบรรยาย ประวัติของบุคคลสิ่งของและสถานที่ซึ่งเป็นจุดความสนใจของนักท่องเที่ยวตลอดจนการพรรณนาได้โดยย่อแต่ครอบคลุมสาระสำคัญในเรื่องภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การปกครองและการเศรษฐกิจของประเทศไทย
  EN323
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 3 หน่วย
(English for Guides)
ศึกษาและฝึกใช้ประโยคและข้อความภาษาอังกฤษต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับงานมัคคุเทศก์ เช่น การทักทายและการกล่าวโอภาปราศรัย การบอกกล่าวเรื่องราวต่าง ๆ การฟังและตอบคำถาม การพรรณนาลักษณะและความสำคัญและการบรรยาย ประวัติของบุคคลสิ่งของและสถานที่ซึ่งเป็นจุดความสนใจของนักท่องเที่ยวตลอดจนการพรรณนาได้โดยย่อแต่ครอบคลุมสาระสำคัญในเรื่องภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การปกครองและการเศรษฐกิจของประเทศไทย
  EN323
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 3 หน่วย
(ENGLISH FOR GUIDES)
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
  EN323
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 3 หน่วย
(ENGLISH FOR GUIDES)
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
  EN325
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วย
(ENGLISH IN THE FIELD OF ECONOMICS)
-
  EN325
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วย
(ENGLISH IN THE FIELD OF ECONOMICS)
-
  EN327
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์ 3 หน่วย
(English in the Field of Political Science)
ศึกษาลักษณะการเขียนในตำรา วารสารและรายงานในสาขารัฐศาสตร์และฝึกอ่านบทตัดตอนจากข้อเขียนประเภทนี้ เพื่อให้คุ้นเคยกับแนวการเขียนรูปแบบของประโยคศัพท์เฉพาะและศัพท์ทั่วไป ที่ใช้กันอยู่เป็นปกติในข้อเขียนเหล่านี้ จนสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาได้โดยถูกต้องและรวดเร็ว
  EN327
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์ 3 หน่วย
(English in the Field of Political Science)
ศึกษาลักษณะการเขียนในตำรา วารสารและรายงานในสาขารัฐศาสตร์และฝึกอ่านบทตัดตอนจากข้อเขียนประเภทนี้ เพื่อให้คุ้นเคยกับแนวการเขียนรูปแบบของประโยคศัพท์เฉพาะและศัพท์ทั่วไป ที่ใช้กันอยู่เป็นปกติในข้อเขียนเหล่านี้ จนสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาได้โดยถูกต้องและรวดเร็ว
  EN329
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในสาขาศึกษาศาสตร์ 3 หน่วย
(English in the Field of Education)
ศึกษาลักษณะการเขียนในตำรา วารสารและรายงานในสาขาศึกษาศาสตร์และฝึกอ่านบทตัดตอนจากข้อเขียนประเภทนี้ เพื่อให้คุ้นเคยกับแนวการเขียนรูปแบบของประโยคศัพท์เฉพาะและศัพท์ทั่วไป ที่ใช้กันอยู่เป็นปกติในข้อเขียนเหล่านี้ จนสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาได้โดยถูกต้องและรวดเร็ว
  EN329
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในสาขาศึกษาศาสตร์ 3 หน่วย
(English in the Field of Education)
ศึกษาลักษณะการเขียนในตำรา วารสารและรายงานในสาขาศึกษาศาสตร์และฝึกอ่านบทตัดตอนจากข้อเขียนประเภทนี้ เพื่อให้คุ้นเคยกับแนวการเขียนรูปแบบของประโยคศัพท์เฉพาะและศัพท์ทั่วไป ที่ใช้กันอยู่เป็นปกติในข้อเขียนเหล่านี้ จนสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาได้โดยถูกต้องและรวดเร็ว
  EN329(51
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในสาขาศึกษาศาสตร์ 3 หน่วย
(English in the Field of Education)
ศึกษา Ore-Peading นักศึกษาจะมีส่วนร่วมในส่วนแรกด้วยการอภิปรายหรือตอบคำถาม 2-3 คำถาม เพื่อนำไปสู่การอ่านเรื่องเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำถามดังกล่าว
  EN329(51
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในสาขาศึกษาศาสตร์ 3 หน่วย
(English in the Field of Education)
ศึกษา Ore-Peading นักศึกษาจะมีส่วนร่วมในส่วนแรกด้วยการอภิปรายหรือตอบคำถาม 2-3 คำถาม เพื่อนำไปสู่การอ่านเรื่องเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำถามดังกล่าว
  EN338
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 3 หน่วย
(Seventeenth Century Literatures)
ศึกษาวรรณกรรมที่ผลิตขึ้นในระหว่างค.ศ. 1626 ถึง ค.ศ. 1700 ซึ่งสะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งในรูปของการลดความเชื่อมั่นในความเป็นไปได้ลง โดยที่ยังสืบทอดประเพณีนิยมทางวรรณคดีบางประการไว้ ทั้งนี้โดยเน้นเรื่องโลกทัศน์ความรู้สึกนึกคิดและศิลปะการเขียนของนักเขียนที่สำคัญ เช่น John Donne, John Milton และ John Dryden
  EN338
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 3 หน่วย
(Seventeenth Century Literatures)
ศึกษาวรรณกรรมที่ผลิตขึ้นในระหว่างค.ศ. 1626 ถึง ค.ศ. 1700 ซึ่งสะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งในรูปของการลดความเชื่อมั่นในความเป็นไปได้ลง โดยที่ยังสืบทอดประเพณีนิยมทางวรรณคดีบางประการไว้ ทั้งนี้โดยเน้นเรื่องโลกทัศน์ความรู้สึกนึกคิดและศิลปะการเขียนของนักเขียนที่สำคัญ เช่น John Donne, John Milton และ John Dryden
  EN338(51)
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีสมัยศตวรรษที่ 17 3 หน่วย
(severiteenith ceritury literature)
ศึกษา นักประพันธ์ในศตวรรษที่ 17 มีมากมายหลายกลุ่ม
  EN338(51)
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีสมัยศตวรรษที่ 17 3 หน่วย
(severiteenith ceritury literature)
ศึกษา นักประพันธ์ในศตวรรษที่ 17 มีมากมายหลายกลุ่ม
  EN352
อ่านกันเถอะ...
กวีนิพนธ์ประเภทแสดงอารมณ์และความคิดความรู้สึกส่วนตัว 3 หน่วย
(Lyrical Poetry)
ศึกษากวีนิพนธ์อังกฤษและกวีนิพนธ์อเมริกันประเภทแสดงอารมณ์และความคิดความรู้สึกส่วนตัว โดยศึกษาจุลคีตนิพนธ์ (Sonnet) บทสรรเสริญ (Ode) และกลอนสั้นแสดงอารมณ์ (Lyric) และเน้นวิธีการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดของกวีตลอดจนการใช้อุปกรณ์ทางวรรณศิลป์ (Literary devices) ต่าง ๆ
  EN352
อ่านกันเถอะ...
กวีนิพนธ์ประเภทแสดงอารมณ์และความคิดความรู้สึกส่วนตัว 3 หน่วย
(Lyrical Poetry)
ศึกษากวีนิพนธ์อังกฤษและกวีนิพนธ์อเมริกันประเภทแสดงอารมณ์และความคิดความรู้สึกส่วนตัว โดยศึกษาจุลคีตนิพนธ์ (Sonnet) บทสรรเสริญ (Ode) และกลอนสั้นแสดงอารมณ์ (Lyric) และเน้นวิธีการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดของกวีตลอดจนการใช้อุปกรณ์ทางวรรณศิลป์ (Literary devices) ต่าง ๆ
  EN355
อ่านกันเถอะ...
เรื่องสั้นประเภทเน้นพัฒนาการของบุคลิกภาพของตัวละคร 3 หน่วย
(The Short Story of Character)
ศึกษาเรื่องสั้นประเภทเน้นพัฒนาการบุคลิกภาพของตัวละคร โดยนักเขียนอังกฤษและอเมริกัน โดยเน้นเรื่องจุดยืนในการเสนอเรื่องการกำหนดลักษณะและบุคลิกภาพของตัวละคร การดึงเข้าสู่ปัญหาของเรื่องการใช้ฉากและเหตุการณ์พลิกบุคลิกภาพของตัวละครจนทำให้ตัวละครมีพฤติกรรมที่คาดไม่ถึงในเหตุการณ์อันเป็นจุดสนใจสุดยอด หรือใช้ฉากและเหตุการณ์อันเป็นจุดสนใจสุดยอดพลิกบุคลิกภาพของตัวละครสำคัญ ทำให้เรื่องจบลงด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในความรู้สึกของผู้อ่านที่มีตัวละคร
  EN355
อ่านกันเถอะ...
เรื่องสั้นประเภทเน้นพัฒนาการของบุคลิกภาพของตัวละคร 3 หน่วย
(The Short Story of Character)
ศึกษาเรื่องสั้นประเภทเน้นพัฒนาการบุคลิกภาพของตัวละคร โดยนักเขียนอังกฤษและอเมริกัน โดยเน้นเรื่องจุดยืนในการเสนอเรื่องการกำหนดลักษณะและบุคลิกภาพของตัวละคร การดึงเข้าสู่ปัญหาของเรื่องการใช้ฉากและเหตุการณ์พลิกบุคลิกภาพของตัวละครจนทำให้ตัวละครมีพฤติกรรมที่คาดไม่ถึงในเหตุการณ์อันเป็นจุดสนใจสุดยอด หรือใช้ฉากและเหตุการณ์อันเป็นจุดสนใจสุดยอดพลิกบุคลิกภาพของตัวละครสำคัญ ทำให้เรื่องจบลงด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในความรู้สึกของผู้อ่านที่มีตัวละคร
  EN355(52)
อ่านกันเถอะ...
เรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน 3 หน่วย
(ENGLISH AND AMERICAN SHORT STORIES)
  EN355(52)
อ่านกันเถอะ...
เรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน 3 หน่วย
(ENGLISH AND AMERICAN SHORT STORIES)
  EN355(S)
อ่านกันเถอะ...
องค์ประกอบของเรื่องสั้น - หน่วย
(The Elements of Short Stories)
-
  EN355(S)
อ่านกันเถอะ...
องค์ประกอบของเรื่องสั้น - หน่วย
(The Elements of Short Stories)
-
  EN357
อ่านกันเถอะ...
นวนิยายประเภทเน้นปฏิกิริยาระหว่างบุคลิกภาพและเหตุการณ์ 3 หน่วย
(The Dramatic Novel)
ศึกษานวนิยายประเภทเน้นอิทธิพลซึ่งบุคลิกภาพและเหตุการณ์มีต่อกันโดยนักเขียนอังกฤษและนักเขียนอเมริกัน โดยเน้นเรื่องจุดยืนในการเสนอเรื่องวิธีเริ่มเรื่องวิธีแสดงบุคลิกภาพของตัวละคร การเลือกเหตุการณ์วิธีแสดงความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องระหว่างบุคลิกภาพของตัวละครกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเรื่องวิธีเสนอจุดสนใจสุดยอดและวิธีจบเรื่องตลอดจนการใช้บทสนทนาและสิ่งประกอบอื่น ๆ เช่น ฉากสัญลักษณ์ เพื่อประกอบการแสดงแนวความคิดอันเป็นแก่นของเรื่องให้ชัดเจนและมีน้ำหนักยิ่งขึ้น
  EN357
อ่านกันเถอะ...
นวนิยายประเภทเน้นปฏิกิริยาระหว่างบุคลิกภาพและเหตุการณ์ 3 หน่วย
(The Dramatic Novel)
ศึกษานวนิยายประเภทเน้นอิทธิพลซึ่งบุคลิกภาพและเหตุการณ์มีต่อกันโดยนักเขียนอังกฤษและนักเขียนอเมริกัน โดยเน้นเรื่องจุดยืนในการเสนอเรื่องวิธีเริ่มเรื่องวิธีแสดงบุคลิกภาพของตัวละคร การเลือกเหตุการณ์วิธีแสดงความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องระหว่างบุคลิกภาพของตัวละครกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเรื่องวิธีเสนอจุดสนใจสุดยอดและวิธีจบเรื่องตลอดจนการใช้บทสนทนาและสิ่งประกอบอื่น ๆ เช่น ฉากสัญลักษณ์ เพื่อประกอบการแสดงแนวความคิดอันเป็นแก่นของเรื่องให้ชัดเจนและมีน้ำหนักยิ่งขึ้น
  EN362
อ่านกันเถอะ...
กวีนิพนธ์ของวิลเลียม เวิร์ดสเวิร์ธ 3 หน่วย
(William Wordsworth's Poems)
ศึกษากวีนิพนธ์ของ Wordsworth โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโคลงที่รวมเรียกว่า The Lucy Poem และ The Daffodils และโศลกที่รู้จักกันทั่วไปในนามของ The Immortality Ode โดยเน้นแนวความคิดของ Wordsworth ในเรื่อง มนุษย์ ธรรมชาติ และแก่นแท้ของกวีนิพนธ์ควบคู่กันไปกับการศึกษาศิลปะการเขียนที่มีลักษณะเรียบง่าย แต่แจ่มชัดของกวีเอกผู้นี้
  EN362
อ่านกันเถอะ...
กวีนิพนธ์ของวิลเลียม เวิร์ดสเวิร์ธ 3 หน่วย
(William Wordsworth's Poems)
ศึกษากวีนิพนธ์ของ Wordsworth โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโคลงที่รวมเรียกว่า The Lucy Poem และ The Daffodils และโศลกที่รู้จักกันทั่วไปในนามของ The Immortality Ode โดยเน้นแนวความคิดของ Wordsworth ในเรื่อง มนุษย์ ธรรมชาติ และแก่นแท้ของกวีนิพนธ์ควบคู่กันไปกับการศึกษาศิลปะการเขียนที่มีลักษณะเรียบง่าย แต่แจ่มชัดของกวีเอกผู้นี้
  EN370
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีอเมริกันสมัยอาณานิคมและสมัยก่อสร้างประเทศ 3 หน่วย
(American Literature in the Colonial and Nation-Founding Period)
ศึกษาวรรณกรรมที่ผลิตขึ้นในสมัยที่ประเทศอเมริกายังเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ (1620-1783) โดยเน้นเรื่องรูปแบบและแนวคิดของงานในประเภทข้อคิดคำนึงทางศาสนาและประเภทบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งวิวัฒนาการมาสู่รูปแบบและแนวความคิดต่าง ๆ ของวรรณกรรมในสมัยต่อมา และศึกษาวรรณกรรมซึ่งผลิตขึ้นในสมัยก่อสร้างประเทศสหรัฐอเมริกา (1784-1820) โดยเน้นความงอกงามในด้านชนิดและรูปแบบของการประพันธ์ และการหันเหของแนวความคิดทางด้านศาสนาไปในแนวทางที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นตลอดจนความรู้สึกชาตินิยมที่ก่อตัวขึ้นอย่างรุนแรง เช่น ในงานเขียนของ John Smith, Michael Wigglesworth, William Bradford, Jonathan Edwards, Benjamin Franklin และ Philip Freneau
  EN370
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีอเมริกันสมัยอาณานิคมและสมัยก่อสร้างประเทศ 3 หน่วย
(American Literature in the Colonial and Nation-Founding Period)
ศึกษาวรรณกรรมที่ผลิตขึ้นในสมัยที่ประเทศอเมริกายังเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ (1620-1783) โดยเน้นเรื่องรูปแบบและแนวคิดของงานในประเภทข้อคิดคำนึงทางศาสนาและประเภทบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งวิวัฒนาการมาสู่รูปแบบและแนวความคิดต่าง ๆ ของวรรณกรรมในสมัยต่อมา และศึกษาวรรณกรรมซึ่งผลิตขึ้นในสมัยก่อสร้างประเทศสหรัฐอเมริกา (1784-1820) โดยเน้นความงอกงามในด้านชนิดและรูปแบบของการประพันธ์ และการหันเหของแนวความคิดทางด้านศาสนาไปในแนวทางที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นตลอดจนความรู้สึกชาตินิยมที่ก่อตัวขึ้นอย่างรุนแรง เช่น ในงานเขียนของ John Smith, Michael Wigglesworth, William Bradford, Jonathan Edwards, Benjamin Franklin และ Philip Freneau
  EN370(52)
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีอเมริกันสมัยอาณานิคมและสมัยก่อตั้งประเทศ 3 หน่วย
(American Literdture in the Colonial and Nation -Founding Period)
วรรณคดีอเมริกันสมัยอาณานิคมและสมัยก่อตั้งประเทศ
  EN370(52)
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีอเมริกันสมัยอาณานิคมและสมัยก่อตั้งประเทศ 3 หน่วย
(American Literdture in the Colonial and Nation -Founding Period)
วรรณคดีอเมริกันสมัยอาณานิคมและสมัยก่อตั้งประเทศ
  EN372(H)
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีอเมริกัน 3 แบบฝึกหัดหนังสืออ่านนอกเวลา - หน่วย
(A Workbook for Survey of American Literature 3)
-
  EN372(H)
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีอเมริกัน 3 แบบฝึกหัดหนังสืออ่านนอกเวลา - หน่วย
(A Workbook for Survey of American Literature 3)
-
  EN381
อ่านกันเถอะ...
นวนิยายและเรื่องสั้นสมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยม 3 หน่วย
(Novels and Short Stories of the Age of Realism and Naturalism)
ศึกษารูปแบบการประพันธ์และความรู้สึกนึกคิดในนวนิยายและเรื่องสั้นของนักเขียนสำคัญสมัยสัจนิยม และธรรมชาตินิยม (1900-1945) เช่นHenry James, Mark Twain, Theodore Dreiser, Sinclair Lewis, Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, William Faulkner และ Thomas Wolfe
  EN381
อ่านกันเถอะ...
นวนิยายและเรื่องสั้นสมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยม 3 หน่วย
(Novels and Short Stories of the Age of Realism and Naturalism)
ศึกษารูปแบบการประพันธ์และความรู้สึกนึกคิดในนวนิยายและเรื่องสั้นของนักเขียนสำคัญสมัยสัจนิยม และธรรมชาตินิยม (1900-1945) เช่นHenry James, Mark Twain, Theodore Dreiser, Sinclair Lewis, Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, William Faulkner และ Thomas Wolfe
  EN391
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมสำหรับเด็ก 3 หน่วย
(Children Literature)
Children Literature, ENG 3901, is an elective course in World Literature. The textbook is divided into five chapters discussing the basic components that are inherent in this imaginative genre catering toward a children’s audience in particular. Each chapter is carefully developed to emphasize sample works of renowned authors of this field. Throughout the book, activities and discussion questions will stimulate critical thinking and cognitive understanding. It is hoped that this course will acquaint students with the pleasures gained in this type of writing.
  EN391
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมสำหรับเด็ก 3 หน่วย
(Children Literature)
Children Literature, ENG 3901, is an elective course in World Literature. The textbook is divided into five chapters discussing the basic components that are inherent in this imaginative genre catering toward a children’s audience in particular. Each chapter is carefully developed to emphasize sample works of renowned authors of this field. Throughout the book, activities and discussion questions will stimulate critical thinking and cognitive understanding. It is hoped that this course will acquaint students with the pleasures gained in this type of writing.
  EN395
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมของนักเขียนรางวัลโนเบล 3 หน่วย
(Selected Works of Nobel Prize Authors)
ศึกษารูปแบบการประพันธ์และแนวความคิดของผู้เขียนรางวัลโนเบลในงานเขียนของ Becket, Golding, Kipling, Kawabata และ Solhenitsyn เป็นต้น
  EN395
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมของนักเขียนรางวัลโนเบล 3 หน่วย
(Selected Works of Nobel Prize Authors)
ศึกษารูปแบบการประพันธ์และแนวความคิดของผู้เขียนรางวัลโนเบลในงานเขียนของ Becket, Golding, Kipling, Kawabata และ Solhenitsyn เป็นต้น
  EN405(34)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษระดับสูง 2 - หน่วย
(Advanced English 2)
-
  EN405(34)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษระดับสูง 2 - หน่วย
(Advanced English 2)
-
  EN405(55)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนย่อความ บทแสดงความคิดเห็นและจดหมาย 3 หน่วย
(Precis Features an letter writing)
การเขียนย่อความ บทแสดงความคิดเห็นและจดหมาย
  EN405(55)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนย่อความ บทแสดงความคิดเห็นและจดหมาย 3 หน่วย
(Precis Features an letter writing)
การเขียนย่อความ บทแสดงความคิดเห็นและจดหมาย
  EN420
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ 3 หน่วย
(Secretarial English)
ศึกษารูปแบบและฝึกอ่านและเขียนจดหมายชนิดต่าง ๆ บันทึกข้อความติดต่อการงานรายงานสรุปและรายงานการประชุม ในขอบเขตและจำนวนที่สูงขึ้นไปกว่าที่ศึกษาใน en321 โดยเน้นเรื่องการเขียน
  EN420
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ 3 หน่วย
(Secretarial English)
ศึกษารูปแบบและฝึกอ่านและเขียนจดหมายชนิดต่าง ๆ บันทึกข้อความติดต่อการงานรายงานสรุปและรายงานการประชุม ในขอบเขตและจำนวนที่สูงขึ้นไปกว่าที่ศึกษาใน en321 โดยเน้นเรื่องการเขียน
  EN421
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ 3 หน่วย
(Journalistic English)
ศึกษารูปแบบและฝึกเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ภาคต่าง ๆ ของหนังสือพิมพ์ เช่น ในหัวข่าว ในข่าว ในบทบรรณาธิการ ในบทความ ในประกาศแจ้วความและในโฆษณาต่าง ๆ
  EN421
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ 3 หน่วย
(Journalistic English)
ศึกษารูปแบบและฝึกเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ภาคต่าง ๆ ของหนังสือพิมพ์ เช่น ในหัวข่าว ในข่าว ในบทบรรณาธิการ ในบทความ ในประกาศแจ้วความและในโฆษณาต่าง ๆ
  EN421(51)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ 3 หน่วย
(JOURNALISTIC ENGLISH)
ศึกษา ทฤษฎีว่าด้วยภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ และตัวอย่างงานเขียนประเภทต่าง ๆ
  EN421(51)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ 3 หน่วย
(JOURNALISTIC ENGLISH)
ศึกษา ทฤษฎีว่าด้วยภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ และตัวอย่างงานเขียนประเภทต่าง ๆ
  EN422(50)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนแบบสร้างสรรค์เบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Creative Writing)
การเขียนแบบสร้างสรรค์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษาที่สนใจเพิ่มทักษะการเขียนวิชาภาษาอังกฤษ สนใจงานเขียนให้มีรายละเอียดที่โดดเด่นสมจริงมากขึ้น
  EN422(50)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนแบบสร้างสรรค์เบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Creative Writing)
การเขียนแบบสร้างสรรค์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษาที่สนใจเพิ่มทักษะการเขียนวิชาภาษาอังกฤษ สนใจงานเขียนให้มีรายละเอียดที่โดดเด่นสมจริงมากขึ้น
  EN422(54)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนสร้างสรรค์เบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Creative Writing)
การเขียนสร้างสรรค์เบื้องต้น
  EN422(54)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนสร้างสรรค์เบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Creative Writing)
การเขียนสร้างสรรค์เบื้องต้น
  EN426
อ่านกันเถอะ...
การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทัศน์ 3 หน่วย
(Movies and Television Scripts Translation)
ศึกษาหลักเกณฑ์ในการแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทัศน์ ศึกษาตัวอย่างการแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทัศน์ที่น่าสนใจ ฝึกแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทัศน์โดยเน้นการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
  EN426
อ่านกันเถอะ...
การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทัศน์ 3 หน่วย
(Movies and Television Scripts Translation)
ศึกษาหลักเกณฑ์ในการแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทัศน์ ศึกษาตัวอย่างการแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทัศน์ที่น่าสนใจ ฝึกแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทัศน์โดยเน้นการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
  EN456
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีอเมริกันปัจจุบัน - หน่วย
(Modern American Literature)
-
  EN456
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีอเมริกันปัจจุบัน - หน่วย
(Modern American Literature)
-
  EN463(49)
อ่านกันเถอะ...
ละครประวัติศาสตร์ของวิลเลี่ยม เชคสเปียร์ 3 หน่วย
(William Shakespeare's History Plays)
-
  EN463(49)
อ่านกันเถอะ...
ละครประวัติศาสตร์ของวิลเลี่ยม เชคสเปียร์ 3 หน่วย
(William Shakespeare's History Plays)
-
  EN471
อ่านกันเถอะ...
เฮนรี่ เจมส์ 3 หน่วย
(Henry James)
ศึกษารูปแบบการประพันธ์และความรู้สึกนึกคิดในบทประพันธ์ของ Henry James โดยเน้นลักษณะสำคัญต่าง ๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเขียนของนักเขียนอเมริกันในศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะเรื่อง The Portraifof a Lady ,The Ambassadors , The Golden Bowl และ The Wing of Dove
  EN471
อ่านกันเถอะ...
เฮนรี่ เจมส์ 3 หน่วย
(Henry James)
ศึกษารูปแบบการประพันธ์และความรู้สึกนึกคิดในบทประพันธ์ของ Henry James โดยเน้นลักษณะสำคัญต่าง ๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเขียนของนักเขียนอเมริกันในศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะเรื่อง The Portraifof a Lady ,The Ambassadors , The Golden Bowl และ The Wing of Dove
  EN478
อ่านกันเถอะ...
นักประพันธ์สตรี 3 หน่วย
(Women Authors)
ศึกษารูปแบบบทประพันธ์และความรู้สึกนึกคิดของนักประพันธ์สตรีอเมริกัน โดยเน้นความเห็นของนักประพันธ์ที่เกี่ยวกับสตรีทั้งในด้านส่วนตัวและในด้านสังคมโดยเฉพาะบทประพันธ์ของ Emily Dickinson , Kate Chopin , Edith Wharton , Eudora Welty และ Flannery O ' Conner
  EN478
อ่านกันเถอะ...
นักประพันธ์สตรี 3 หน่วย
(Women Authors)
ศึกษารูปแบบบทประพันธ์และความรู้สึกนึกคิดของนักประพันธ์สตรีอเมริกัน โดยเน้นความเห็นของนักประพันธ์ที่เกี่ยวกับสตรีทั้งในด้านส่วนตัวและในด้านสังคมโดยเฉพาะบทประพันธ์ของ Emily Dickinson , Kate Chopin , Edith Wharton , Eudora Welty และ Flannery O ' Conner
  EN481
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมของนักประพันธ์อเมริกันผิวดำ 3 หน่วย
(Black Literature)
ศึกษารูปแบบการประพันธ์และความรู้สึกนึกคิดในวรรณกรรมร้อยแก้ว และวรรณกรรมร้อยกรองดีเด่นที่ผลิตขึ้นโดยคนอเมริกันผิวดำ ตัวแต่ลมัยทาส จนถึงปัจุบัน เช่นบทประพันธ์ของ Richard Writght , RalphEllison , Alice Walker, Augustus Baldwin, Arna Bontemps, Charles W.Chestnut , Langston Hughes, Jean Toomer เป็นต้น
  EN481
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมของนักประพันธ์อเมริกันผิวดำ 3 หน่วย
(Black Literature)
ศึกษารูปแบบการประพันธ์และความรู้สึกนึกคิดในวรรณกรรมร้อยแก้ว และวรรณกรรมร้อยกรองดีเด่นที่ผลิตขึ้นโดยคนอเมริกันผิวดำ ตัวแต่ลมัยทาส จนถึงปัจุบัน เช่นบทประพันธ์ของ Richard Writght , RalphEllison , Alice Walker, Augustus Baldwin, Arna Bontemps, Charles W.Chestnut , Langston Hughes, Jean Toomer เป็นต้น
  ENG3201(56)
อ่านกันเถอะ...
การฟังเพื่อความเข้าใจ 1 3 หน่วย
(Listening For Comprehension I)
การฟังเพื่อความเข้าใจ 1
  ENG3201(56)
อ่านกันเถอะ...
การฟังเพื่อความเข้าใจ 1 3 หน่วย
(Listening For Comprehension I)
การฟังเพื่อความเข้าใจ 1
  ENG3802
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีอเมริกันสมัยโรแมนติก 3 หน่วย
(American Literature in the Romantic Period)
  ENG3802
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีอเมริกันสมัยโรแมนติก 3 หน่วย
(American Literature in the Romantic Period)
  ENL4701
อ่านกันเถอะ...
ภาษาศาสตร์และการอ่าน 2 3 หน่วย
(LINGUISTICS NAD READING 2)
ภาษาศาสตร์และการอ่าน 2
  ENL4701
อ่านกันเถอะ...
ภาษาศาสตร์และการอ่าน 2 3 หน่วย
(LINGUISTICS NAD READING 2)
ภาษาศาสตร์และการอ่าน 2
  ENS4101(55
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษระดับสูงในสาขาวิทยาศาสตร์ 3 หน่วย
(Advanced English in the Fild of Science)
ภาษาอังกฤษระดับสูงในสาขาวิทยาศาสตร์
  ENS4101(55
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษระดับสูงในสาขาวิทยาศาสตร์ 3 หน่วย
(Advanced English in the Fild of Science)
ภาษาอังกฤษระดับสูงในสาขาวิทยาศาสตร์
  ENS4301(55)
อ่านกันเถอะ...
การแปลวรรณกรรม ภาษาอังวกฤษสำหรับเด็ก 3 หน่วย
(children's english literary works translation)
วรรณกรรม ภาษาอังวกฤษสำหรับเด็ก
  ENS4301(55)
อ่านกันเถอะ...
การแปลวรรณกรรม ภาษาอังวกฤษสำหรับเด็ก 3 หน่วย
(children's english literary works translation)
วรรณกรรม ภาษาอังวกฤษสำหรับเด็ก