รายวิชา EN305(50) การเขียนเชิงสาธก (Argumentative Writing)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 Introduction to a paragraph
  บทที่2 Unitu in a Paragraph
  บทที่3 Coherence in a Paragraph
  บทที่4 Introduction to Argumentative writing
  บทที่5 Compar ison and contrast
  บทที่6 Cause and rffect
  บทที่7 Analysis
  บทที่8 Analysis by Classification
  บทที่9 Process Analysis
  บทที่10 Introduction to Composition Writing
  บทที่11 Introductory and conclusion paragraphs
  บทที่12 Unity and coherence in a composition
  BIBIOGRAPHY
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 Introduction to a paragraph
  บทที่2 Unitu in a Paragraph
  บทที่3 Coherence in a Paragraph
  บทที่4 Introduction to Argumentative writing
  บทที่5 Compar ison and contrast
  บทที่6 Cause and rffect
  บทที่7 Analysis
  บทที่8 Analysis by Classification
  บทที่9 Process Analysis
  บทที่10 Introduction to Composition Writing
  บทที่11 Introductory and conclusion paragraphs
  บทที่12 Unity and coherence in a composition
  BIBIOGRAPHY