รายวิชา EN202 การอ่านตีความ (Interpretative Reading)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  การประเมินผลก่อนเรียน
  บทที่1 : การอ่านแบบสกิมมิง (Skimming)
  บทที่2 : การอ่านแบบสแกนนิง (Scanning)
  บทที่3 : การอ้างอิง (Reference)
  บทที่4 : การอ่านเพื่อหาใจความสำคัญ (Reading for the Main Idea)
  บทที่4 : การอ่านเพื่อหาใจความสำคัญ (Reading for the Main Idea)(ต่อ4)
  บทที่5 : การวิเคราะห์สรุปความ(Inference)
  Passage1
  Passage5
  Passage8
  Passage11
  Passage15
  Passage19
  Passage24
  Passage28
  Passage32
  คำชี้แจ้งเกียวกับกับบวนวิชา
  การประเมินหลังเรียน
  แนวตอบและเฉลย
  บรรณานุกรรม
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  การประเมินผลก่อนเรียน
  บทที่1 : การอ่านแบบสกิมมิง (Skimming)
  บทที่2 : การอ่านแบบสแกนนิง (Scanning)
  บทที่3 : การอ้างอิง (Reference)
  บทที่4 : การอ่านเพื่อหาใจความสำคัญ (Reading for the Main Idea)
  บทที่4 : การอ่านเพื่อหาใจความสำคัญ (Reading for the Main Idea)(ต่อ4)
  บทที่5 : การวิเคราะห์สรุปความ(Inference)
  Passage1
  Passage5
  Passage8
  Passage11
  Passage15
  Passage19
  Passage24
  Passage28
  Passage32
  คำชี้แจ้งเกียวกับกับบวนวิชา
  การประเมินหลังเรียน
  แนวตอบและเฉลย
  บรรณานุกรรม