รายวิชา EN306 การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง (Critical Reading)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การอ่านและวิธีอ่าน
  บทที่2 เทคนิคการอ่าน
  บทที่3 คำศัพท์และความหมาย
  บทที่4 เทคนิคการเดาความหมายศัพท์
  บทที่5 การศึกษาสำนวน
  บทที่6 การอ่านเพื่อวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของผู้เขียน
  บทที่8 การอ่านเพื่อวิเคราะห์ความหมาย
  บทที่9 การเพื่อวิเคราะห์เหตุและผล
  บทที่10 การอ่านเพื่อวิเคราะห์บทความ
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การอ่านและวิธีอ่าน
  บทที่2 เทคนิคการอ่าน
  บทที่3 คำศัพท์และความหมาย
  บทที่4 เทคนิคการเดาความหมายศัพท์
  บทที่5 การศึกษาสำนวน
  บทที่6 การอ่านเพื่อวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของผู้เขียน
  บทที่8 การอ่านเพื่อวิเคราะห์ความหมาย
  บทที่9 การเพื่อวิเคราะห์เหตุและผล
  บทที่10 การอ่านเพื่อวิเคราะห์บทความ
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก