รายวิชา EN206(48) การเขียนอนุเฉกชนิต่างๆ (PARAGRAPH WRITING OF DIFFERENT FORMS)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ความหมายและรูปแบบของอนุเฉก
  บทที่2 องคืประกอบพื้นฐานของอนุเฉก
  บทที่3 องค์ประกอบภายในของอนุเฉก
  บทที่4 หลักการเขียนอนุเฉกเชิงบรรยาย
  บทที่5 กิจกรรมการเขียนอนุเฉกเชิงบรรยาย
  บทที่6 หลักการเขียนอนุเฉกเชิงพรรรณนา
  บทที่7 กิจกรรมการเขียนอนุเฉกเชิงพรรณนาแบบเสนอรายละเอียด
  บทที่8 กิจกกรมการเขียนอนุเฉกเชิงพรรรนาทิศทางและขั้นตอน
  บทที่9 ข้อผิดพลาดที่สำคัญในการเขียนและการแก้ไขอนุเฉก
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ความหมายและรูปแบบของอนุเฉก
  บทที่2 องคืประกอบพื้นฐานของอนุเฉก
  บทที่3 องค์ประกอบภายในของอนุเฉก
  บทที่4 หลักการเขียนอนุเฉกเชิงบรรยาย
  บทที่5 กิจกรรมการเขียนอนุเฉกเชิงบรรยาย
  บทที่6 หลักการเขียนอนุเฉกเชิงพรรรณนา
  บทที่7 กิจกรรมการเขียนอนุเฉกเชิงพรรณนาแบบเสนอรายละเอียด
  บทที่8 กิจกกรมการเขียนอนุเฉกเชิงพรรรนาทิศทางและขั้นตอน
  บทที่9 ข้อผิดพลาดที่สำคัญในการเขียนและการแก้ไขอนุเฉก
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม