รายวิชา EN320(51) ภาษาอังกฤษในเรื่องการสมัครงาน (English for job applications)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  สารบัญ
  คำนำ
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  แบบประเมินผลก่อนการเรียน
  บทที่ 1 : การสมัครงาน
  บทที่ 2 : ประกาศรับสมัครเข้าทำงาน
  บทที่ 3 : ประวัติย่อ
  บทที่ 4 : จดหมายสมัครงาน
  บทที่ 5 : ใบสมัครเข้าทำงาน
  บทที่ 6 : จดหมายรับรอง
  บทที่ 7 : การสัมภาษณ์เข้าทำงาน
  บทที่ 8 : จดหมายขอบคุณหลังการสัมภาษณ์งาน
  แบบประเมินผลหลังการเรียน
  เฉลยคำตอบ
  ตัวอย่างข้อสอบเก่า
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  สารบัญ
  คำนำ
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  แบบประเมินผลก่อนการเรียน
  บทที่ 1 : การสมัครงาน
  บทที่ 2 : ประกาศรับสมัครเข้าทำงาน
  บทที่ 3 : ประวัติย่อ
  บทที่ 4 : จดหมายสมัครงาน
  บทที่ 5 : ใบสมัครเข้าทำงาน
  บทที่ 6 : จดหมายรับรอง
  บทที่ 7 : การสัมภาษณ์เข้าทำงาน
  บทที่ 8 : จดหมายขอบคุณหลังการสัมภาษณ์งาน
  แบบประเมินผลหลังการเรียน
  เฉลยคำตอบ
  ตัวอย่างข้อสอบเก่า
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม