รายวิชา EN352 กวีนิพนธ์ประเภทแสดงอารมณ์และความคิดความรู้สึกส่วนตัว (Lyrical Poetry)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 :Denotation และ Connotation
  บทที่ 2 : สมัยกลาง
  บทที่ 3: Elizabethan Poetry
  บทที่ 4 : Sonnet
  บทที่ 5 : ศตวรรษที่ 17
  บทที่ 6 : ศตวรรษที่ 18
  บทที่ 7 : ยุค Romantic
  บทที่ 8 : ยุค Victorian
  บทที่ 9 : สมัยตั้งถิ่นฐานในอเมริกา
  บทที่ 10 : ศตวรรษที่ 19
  บทที่ 11 : ศตวรรษที่ 20
  Bibliography
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 :Denotation และ Connotation
  บทที่ 2 : สมัยกลาง
  บทที่ 3: Elizabethan Poetry
  บทที่ 4 : Sonnet
  บทที่ 5 : ศตวรรษที่ 17
  บทที่ 6 : ศตวรรษที่ 18
  บทที่ 7 : ยุค Romantic
  บทที่ 8 : ยุค Victorian
  บทที่ 9 : สมัยตั้งถิ่นฐานในอเมริกา
  บทที่ 10 : ศตวรรษที่ 19
  บทที่ 11 : ศตวรรษที่ 20
  Bibliography