รายวิชา EN204(50) การสนทนาในลักษณะที่กำหนดให้ (Controlled Conversation)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ways of greeting and bidding farewell
  บทที่2 how to get information and types of guestions and answering techniques
  บทที่3 how to wxpress appreciations and cpmpliments
  บทที่4 making requwsts and commands
  บทที่5 ways of making an advice a suggwstion and aninvitaion
  บทที่6 ways to express ablity and possibilty/objcctives
  บทที่7 ways of ecpressing affirmation or denial and agreement or disagreement
  บทที่8 way to express an offer/liking and disliking
  บทที่9 ways to express warning/connsideration /sympathy
  บทที่10 ways of expressing em
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ways of greeting and bidding farewell
  บทที่2 how to get information and types of guestions and answering techniques
  บทที่3 how to wxpress appreciations and cpmpliments
  บทที่4 making requwsts and commands
  บทที่5 ways of making an advice a suggwstion and aninvitaion
  บทที่6 ways to express ablity and possibilty/objcctives
  บทที่7 ways of ecpressing affirmation or denial and agreement or disagreement
  บทที่8 way to express an offer/liking and disliking
  บทที่9 ways to express warning/connsideration /sympathy
  บทที่10 ways of expressing em