รายวิชา EN291(51) เทพนิยายที่เป็นพื้นฐานของวรรณคดี (Mythological Background in Literature)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ความรู้ทั่วไป Mythology
  บทที่2 Mythology ของกรีก
  บทที่3 Mythology ของโรมัน
  บทที่4 Mythology ของพวกคริสเตียน
  บทที่5 Mythology ของอังกฤษ
  บทที่6 Mythology ของยุโรปตอนเหนือ
  บทที่7 Mythology ของดินเดีย
  บทที่8 Mythology กับภาษา
  บทที่9 บทบาทของ Mythology ในวรรณคดี
  บทที่10 พืชและสัวต์ที่มีบทบาทใน Mythology
  บทที่11 ข้อสรุปเกี่ยวกับ Mythology
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ความรู้ทั่วไป Mythology
  บทที่2 Mythology ของกรีก
  บทที่3 Mythology ของโรมัน
  บทที่4 Mythology ของพวกคริสเตียน
  บทที่5 Mythology ของอังกฤษ
  บทที่6 Mythology ของยุโรปตอนเหนือ
  บทที่7 Mythology ของดินเดีย
  บทที่8 Mythology กับภาษา
  บทที่9 บทบาทของ Mythology ในวรรณคดี
  บทที่10 พืชและสัวต์ที่มีบทบาทใน Mythology
  บทที่11 ข้อสรุปเกี่ยวกับ Mythology
  บรรณานุกรม