รายวิชา EN307 การอ่านเพื่อความซาบซึ้ง (Appreciative Reading)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  Unit1 : Reading for Comprehension
  Unit2 : Denotation and Connotation
  Unit3 : The Use of Connotation
  Unit4 : Connotation in Literature
  Unit5 : Diction
  Unit6 : Figurative Language
  Unit7 : Unnecessrily Difficult Language
  Unit8 : Circumlocution, Euphemism, cliches
  Unit9 : Sentence Length, Arrangement and Rhythm
  Unit10 : Tone
  Bibliography
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  Unit1 : Reading for Comprehension
  Unit2 : Denotation and Connotation
  Unit3 : The Use of Connotation
  Unit4 : Connotation in Literature
  Unit5 : Diction
  Unit6 : Figurative Language
  Unit7 : Unnecessrily Difficult Language
  Unit8 : Circumlocution, Euphemism, cliches
  Unit9 : Sentence Length, Arrangement and Rhythm
  Unit10 : Tone
  Bibliography