รายวิชา ENS4301(55) การแปลวรรณกรรม ภาษาอังวกฤษสำหรับเด็ก (children's english literary works translation)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  แบบทดสอบก่อนเรียน
  บทที่1 หลักการแปล
  บทที่2 วรรณกรรมสำหรับเด็ก
  บทที่3 ปัญหาในการปแลวรรณกรมสำหรับเด็ก
  บทที่4 ปัญหาในการแปลวรรณกรรมหรับเด็ก(2)
  บทที่5 แบบฝึกหัดสำหรับการแปล
  บรรณานุกรรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  แบบทดสอบก่อนเรียน
  บทที่1 หลักการแปล
  บทที่2 วรรณกรรมสำหรับเด็ก
  บทที่3 ปัญหาในการปแลวรรณกรมสำหรับเด็ก
  บทที่4 ปัญหาในการแปลวรรณกรรมหรับเด็ก(2)
  บทที่5 แบบฝึกหัดสำหรับการแปล
  บรรณานุกรรม