รายวิชา EN201 การอ่านเอาความ (Reading for Comprehension)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 :ทักษะในการอ่าน
  บทที่1 : ทักษะในการอ่าน(ต่อ)
  บทที่2 : โครงสร้างของคำ
  บทที่2 : โครงสร้างของคำ(ต่อ)
  บทที่3 :การใช้พจนานุกรม
  บทที่3 : การใช้พจนานุกรม(ต่อ)
  บทที่4 :โครงสร้างประโยค
  บทที่4 : โครงสร้างประโยค(ต่อ)
  บทที่4 : โครงสร้างประโยค(ต่อ)
  บทที่5 : โครงสร้างอนุเฉท
  บทที่5 :โครงสร้างอนุเฉท(ต่อ)
  บทที่6 :เรื่องที่ให้อ่าน
  บทที่6 :เรื่องที่ให้อ่าน(ต่อ)
  บทที่7 :เรื่องที่ให้อ่าน
  บทที่7 : เรื่องที่ให้อ่าน(ต่อ)
  บทที่8 : เรื่องที่ให้อ่าน
  ทที่8 : เรื่องที่ให้อ่าน(ต่อ)
  บทที่9 : เรื่องที่ให้อ่าน
  บทที่9 : เรื่องที่ให้อ่าน(ต่อ)
  เฉลยแบบฝึกหัด
  เฉลยแบบฝึกหัด(ต่อ)
  บรรณานุกรม : Reference
  บทที่9 :เรื่องที่ให้อ่าน(ต่อ)
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 :ทักษะในการอ่าน
  บทที่1 : ทักษะในการอ่าน(ต่อ)
  บทที่2 : โครงสร้างของคำ
  บทที่2 : โครงสร้างของคำ(ต่อ)
  บทที่3 :การใช้พจนานุกรม
  บทที่3 : การใช้พจนานุกรม(ต่อ)
  บทที่4 :โครงสร้างประโยค
  บทที่4 : โครงสร้างประโยค(ต่อ)
  บทที่4 : โครงสร้างประโยค(ต่อ)
  บทที่5 : โครงสร้างอนุเฉท
  บทที่5 :โครงสร้างอนุเฉท(ต่อ)
  บทที่6 :เรื่องที่ให้อ่าน
  บทที่6 :เรื่องที่ให้อ่าน(ต่อ)
  บทที่7 :เรื่องที่ให้อ่าน
  บทที่7 : เรื่องที่ให้อ่าน(ต่อ)
  บทที่8 : เรื่องที่ให้อ่าน
  ทที่8 : เรื่องที่ให้อ่าน(ต่อ)
  บทที่9 : เรื่องที่ให้อ่าน
  บทที่9 : เรื่องที่ให้อ่าน(ต่อ)
  เฉลยแบบฝึกหัด
  เฉลยแบบฝึกหัด(ต่อ)
  บรรณานุกรม : Reference
  บทที่9 :เรื่องที่ให้อ่าน(ต่อ)