รายวิชา EN422(50) การเขียนแบบสร้างสรรค์เบื้องต้น (Introduction to Creative writing)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  คำชี้เเจง
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นสำหรับงานเขียนสร้างสรรค์
  บทที่ 2 : การสร้างสรรค์คำและความที่มีลักษณะเฉพาะ
  บทที่ 3 : รายละเอียดด้านคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสและทางกายภาพ
  บทที่ 4 : การพัฒนากลวิธีการนำเสนอและลีลาการเขียนที่มีเอกลักษณ์
  บทที่ 5 : งานเขียนสร้างสรรค์ในงานประเภทร้อยกรอง
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  คำชี้เเจง
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นสำหรับงานเขียนสร้างสรรค์
  บทที่ 2 : การสร้างสรรค์คำและความที่มีลักษณะเฉพาะ
  บทที่ 3 : รายละเอียดด้านคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสและทางกายภาพ
  บทที่ 4 : การพัฒนากลวิธีการนำเสนอและลีลาการเขียนที่มีเอกลักษณ์
  บทที่ 5 : งานเขียนสร้างสรรค์ในงานประเภทร้อยกรอง
  บรรณานุกรม