รายวิชา EN102(50) ประโยคและศัพทื (Sentences and vocabulary in general use)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 Present Simple Tense
  บทที่2 Past Simple Tense
  บทที่3 Present Continuous Tense
  บทที่4 Past Continuous Tense
  บทที่5 Present Perfect Tense Continuous Tense
  บทที่6 Past Perfect Continuous Tense
  บทที่7 Future Simple Tense
  บทที่8 Conditional Clauses
  บทที่9 Subjunctive Clauses
  บทที่10 Passive Constructions
  บทที่11 Question Forms
  บทที่12 Indirect Speech หรือ Reportrf Speech
  คำแนะนำในการใช้หนังสือ
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 Present Simple Tense
  บทที่2 Past Simple Tense
  บทที่3 Present Continuous Tense
  บทที่4 Past Continuous Tense
  บทที่5 Present Perfect Tense Continuous Tense
  บทที่6 Past Perfect Continuous Tense
  บทที่7 Future Simple Tense
  บทที่8 Conditional Clauses
  บทที่9 Subjunctive Clauses
  บทที่10 Passive Constructions
  บทที่11 Question Forms
  บทที่12 Indirect Speech หรือ Reportrf Speech
  คำแนะนำในการใช้หนังสือ
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก