รายวิชา EN327 ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์ (English in the Field of Political Science)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  คำชี้แจงกระบวนวิชา
  การประเมินผลก่อนเรียน
  บทที่1 : ทักษะการอ่านให้เข้าใจง่าย
  บทที่2 : การอ่านเพื่อความเข้าใจเนื้อหาสาระและ.....
  บทที่3 : การอ่านหาความหมายจากหน่วยชี้แนะ
  บทที่3 : การอ่านหาความหมายจากหน่วยชี้แนะ(ต่อ)
  บทที่4 : การอ่านหาความหมายจากโครงสร้างคำศัพท์
  บทที่4 : การอ่านหาความหมายจากโครงสร้างคำศัพท์(ต่อ)
  บทที่5 : การอ่านหาความหมายจากการเขียนที่มีนัยต่างๆ
  บทที่6 : ทักษะการอ่านตำราและเอกสารวิชาการ
  บทที่6 : ทักษะการอ่านตำราและเอกสารวิชาการ(ต่อ)
  บทที่7 : ทักษะการอ่านหนังสือพิมพ์
  บทที่7 : ทักษะการอ่านหนังสือพิมพ์(ต่อ)
  การประเมินผลหลังเรียนจบ
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  คำชี้แจงกระบวนวิชา
  การประเมินผลก่อนเรียน
  บทที่1 : ทักษะการอ่านให้เข้าใจง่าย
  บทที่2 : การอ่านเพื่อความเข้าใจเนื้อหาสาระและ.....
  บทที่3 : การอ่านหาความหมายจากหน่วยชี้แนะ
  บทที่3 : การอ่านหาความหมายจากหน่วยชี้แนะ(ต่อ)
  บทที่4 : การอ่านหาความหมายจากโครงสร้างคำศัพท์
  บทที่4 : การอ่านหาความหมายจากโครงสร้างคำศัพท์(ต่อ)
  บทที่5 : การอ่านหาความหมายจากการเขียนที่มีนัยต่างๆ
  บทที่6 : ทักษะการอ่านตำราและเอกสารวิชาการ
  บทที่6 : ทักษะการอ่านตำราและเอกสารวิชาการ(ต่อ)
  บทที่7 : ทักษะการอ่านหนังสือพิมพ์
  บทที่7 : ทักษะการอ่านหนังสือพิมพ์(ต่อ)
  การประเมินผลหลังเรียนจบ
  บรรณานุกรม : Reference