รายวิชา ENG3802 วรรณคดีอเมริกันสมัยโรแมนติก (American Literature in the Romantic Period)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 บทนำสู่วรรณคดีเอมริกันในสมัยโรแมนติก(1810-1865)
  บทที่2 Washington lrving(1783-1859)นักเล่าเรื่องปรัมปราหัวประวัติของ Washington lrving
  บทที่3 Ralph Waldo Emerson(1803-1882) ผู้นำแนวความคิด
  บทที่4 Henry David Thorean(1817-1860) นักปัจเจกนิยมสุดโด่ง
  บทที่5 Nathanial Hawthorne(1804-1864) ผู้ล้างปาบ
  บทที่6 Edgar Allan Poe(1809-1849)Dark Romantcism
  บทที่7 Wat Whitman (1819-1892) The Father of Free Verse
  บทที่8 Emily Dickinson (1830-1886) กวีผู้ขับขานความตาย
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 บทนำสู่วรรณคดีเอมริกันในสมัยโรแมนติก(1810-1865)
  บทที่2 Washington lrving(1783-1859)นักเล่าเรื่องปรัมปราหัวประวัติของ Washington lrving
  บทที่3 Ralph Waldo Emerson(1803-1882) ผู้นำแนวความคิด
  บทที่4 Henry David Thorean(1817-1860) นักปัจเจกนิยมสุดโด่ง
  บทที่5 Nathanial Hawthorne(1804-1864) ผู้ล้างปาบ
  บทที่6 Edgar Allan Poe(1809-1849)Dark Romantcism
  บทที่7 Wat Whitman (1819-1892) The Father of Free Verse
  บทที่8 Emily Dickinson (1830-1886) กวีผู้ขับขานความตาย
  บรรณานุกรม