รายวิชา EN101(51) ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน (Basic Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 คำนาม(Nouns)
  บทที่2 คำนำหน้านาม (Determiners)
  บทที่3 คำสรรพนาม (Pronouns)
  บทที่4 คำคุณศัพท์(Adjectives)
  บทที่5 คำกริยา (Verbs)
  บทที่6 คำกริยา (Verbs)
  บทที่7 คำกริยา (Verbs)
  บทที่8 คำกริยาวิเศษณ์(Adverbs)
  บทที่9 ความสอดคล้องของประธานและคำกริยา
  บทที่10 ประโยคเดี่ยว (Simple Sentences)
  บทที่11 ประโยคความรวม (Compound Sentences)
  บทที่12 ประโยคความซ้อน
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 คำนาม(Nouns)
  บทที่2 คำนำหน้านาม (Determiners)
  บทที่3 คำสรรพนาม (Pronouns)
  บทที่4 คำคุณศัพท์(Adjectives)
  บทที่5 คำกริยา (Verbs)
  บทที่6 คำกริยา (Verbs)
  บทที่7 คำกริยา (Verbs)
  บทที่8 คำกริยาวิเศษณ์(Adverbs)
  บทที่9 ความสอดคล้องของประธานและคำกริยา
  บทที่10 ประโยคเดี่ยว (Simple Sentences)
  บทที่11 ประโยคความรวม (Compound Sentences)
  บทที่12 ประโยคความซ้อน
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก