รายวิชา EN291(53) เทพนิยายที่เป็นพื้นฐานของวรรณคดี (Mythological Background in Literaiture)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกียวกับ Mythology
  บทที่ 2 Mythology ของกรีก
  บทที่ 3 Mythology ของโรมัน
  บทที่ 4 Mythology ของพวกคริสเตียน
  บทที่ 5 Mythology ของชาวอังกฤษ
  บทที่ 6 Mythology ของยุโรปตอนเหนือ
  บทที่ 7 Mythology ของอินเดีย
  บทที่ 8 Mythology กับภาษา
  บทที่ 9 บทบาทของ Mythology ในวรรณคดี
  บทที่ 10 พืชและสัตว์ที่มีบทบาทใน Mythology
  บทที่ 11 ข้อสรุปเกียวกับ Mythology
  บรรณานุกรรม
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกียวกับ Mythology
  บทที่ 2 Mythology ของกรีก
  บทที่ 3 Mythology ของโรมัน
  บทที่ 4 Mythology ของพวกคริสเตียน
  บทที่ 5 Mythology ของชาวอังกฤษ
  บทที่ 6 Mythology ของยุโรปตอนเหนือ
  บทที่ 7 Mythology ของอินเดีย
  บทที่ 8 Mythology กับภาษา
  บทที่ 9 บทบาทของ Mythology ในวรรณคดี
  บทที่ 10 พืชและสัตว์ที่มีบทบาทใน Mythology
  บทที่ 11 ข้อสรุปเกียวกับ Mythology
  บรรณานุกรรม