รายวิชา EN203(49) การออกเสียง (ENGLISH PRONUNCIATION)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 ภาษาอังกฤษในปัจจุบัน
  บทที่ 2 การใช้สัทอักษรเสียง
  บทที่ 3 อวัยวะและการจำแนกประเภทเสียงสระและพยัญชนะ
  บทที่ 4 เสียงสระในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
  บทที่ 5 เสียงพยํญชนะในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
  บทที่ 6 การลงเสียงเน้นหนักในคำที่มีมากว่า 1 พยางค์
  บทที่ 7 การลงเสียงเน้นหนักในคำประสมและวลี
  บทที่ 8 การเปลียนเสียงพยํญชนะและสระ
  บทที่ 9 ทำนองเสียงในวลีและประโยค
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 2 การใช้สัทอักษรเสียง
  บทที่ 4 เสียงสระในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
  บทที่ 5 เสียงพยํญชนะในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
  บทที่ 6 การลงเสียงเน้นหนักในคำที่มีมากว่า 1 พยางค์
  บทที่ 7 การลงเสียงเน้นหนักในคำประสมและวลี
  บทที่ 8 การเปลียนเสียงพยํญชนะและสระ
  บทที่ 9 ทำนองเสียงในวลีและประโยค
  บรรณานุกรม
  ปก
  บทที่ 1 ภาษาอังกฤษในปัจจุบัน
  บทที่ 3 อวัยวะและการจำแนกประเภทเสียงสระและพยัญชนะ
  ภาคผนวก