รายวิชา EN205(51) การเขียนประโยคต่าง ๆและอนุเฉทสั้น ๆ (Sentences and Short Paragraphs)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ส่วนประกอบของประโยค
  บทที่2 ประโยค
  บทที่3 ประโยคความรวม
  บทที่4 คุณานุประโยค
  บทที่5 วิเศษณานุประโยค
  บทที่6 นามานุประโยค
  บทที่7 การเขียนประโยคที่มีคำขยายเป็น Particple
  บทที่8 การเขียนประโยคที่มี Gerund
  บทที่9 การเขียนประโยคที่มี Infinitive
  บทที่10 การเครียมเขียนอนุเฉท
  บทที่11 การเขียนอนุเฉท
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ส่วนประกอบของประโยค
  บทที่2 ประโยค
  บทที่3 ประโยคความรวม
  บทที่4 คุณานุประโยค
  บทที่5 วิเศษณานุประโยค
  บทที่6 นามานุประโยค
  บทที่7 การเขียนประโยคที่มีคำขยายเป็น Particple
  บทที่8 การเขียนประโยคที่มี Gerund
  บทที่9 การเขียนประโยคที่มี Infinitive
  บทที่10 การเครียมเขียนอนุเฉท
  บทที่11 การเขียนอนุเฉท
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก