รายวิชา EN309 การฟังเพื่อความเข้าใจ 1 (Listening for Comorehension 1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  บทนำ
  สารบัญ
  ตัวเลขที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
  ความสำคัญของเสียท้ายคำและ
  ความสำคัญในเรื่องการเน้นพยางค์และ
  การเชื่อมเสียงระหว่างคำ
  การตัดเสียงและการกลมกลืนเสียง
  คำบอกลักษณะคน สิ่งของ รูปร่าง.....
  บทสนทนาทางโทรศัพท์
  Active Voice และ Passive Voice
  การละคุณศัพท์ กริยา สรรพนาม.....
  แบบฝึกหัดทบทวน
  เฉลยและข้อความจากแถบบันทึกเสียง
  เฉลยและข้อความจากแถบบันทึกเสียง(ต่อ)
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  บทนำ
  สารบัญ
  ตัวเลขที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
  ความสำคัญของเสียท้ายคำและ
  ความสำคัญในเรื่องการเน้นพยางค์และ
  การเชื่อมเสียงระหว่างคำ
  การตัดเสียงและการกลมกลืนเสียง
  คำบอกลักษณะคน สิ่งของ รูปร่าง.....
  บทสนทนาทางโทรศัพท์
  Active Voice และ Passive Voice
  การละคุณศัพท์ กริยา สรรพนาม.....
  แบบฝึกหัดทบทวน
  เฉลยและข้อความจากแถบบันทึกเสียง
  เฉลยและข้อความจากแถบบันทึกเสียง(ต่อ)
  บรรณานุกรม