รายวิชา EN306(S) การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง (Critical Reading)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 : ความรู้เรื่องคำศัพท์และวิธีขยายวงศัพท์
  บทที่2 : โครงสร้างของคำศัพท์
  บทที่3 : ความหมายระหว่างประโยค
  บทที่4 : หลักการอ่านอนุเฉท
  บทที่5 : หลักการอ่านอนุเฉทแบบการพรรณาและ.....
  บทที่6 : หลักการอ่านอนุเฉทแบบการวิเคราะห์
  บทที่7 : หลักการอ่านอนุเฉทแบบเหตุและผล
  บทที่8 : การอ่านอนุเฉทแบบเปรียบเทียบ
  บทที่9 : การอ่านบทความหรือความเรียงสั้นๆ
  บทที่10 : หลักการอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 : ความรู้เรื่องคำศัพท์และวิธีขยายวงศัพท์
  บทที่2 : โครงสร้างของคำศัพท์
  บทที่3 : ความหมายระหว่างประโยค
  บทที่4 : หลักการอ่านอนุเฉท
  บทที่5 : หลักการอ่านอนุเฉทแบบการพรรณาและ.....
  บทที่6 : หลักการอ่านอนุเฉทแบบการวิเคราะห์
  บทที่7 : หลักการอ่านอนุเฉทแบบเหตุและผล
  บทที่8 : การอ่านอนุเฉทแบบเปรียบเทียบ
  บทที่9 : การอ่านบทความหรือความเรียงสั้นๆ
  บทที่10 : หลักการอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง
  บรรณานุกรม : Reference