รายวิชา EN325 ภาษาอังกฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์ (ENGLISH IN THE FIELD OF ECONOMICS)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : กระบวนการอ่านและทักษะที่จำเป็นในการอ่าน
  บทที่2 : ลักษณะเฉพาะในการนำเสนอข้อเขียนทางเศรษฐศาสตร์
  บทที่3 : โครงสร้างทางภาษาที่ปรากฏในข้อเขียนลักษณะต่างๆ
  บทที่4 : อิทธิพลของความรู้เดิมและการคาดเดา
  บทที่5 : โครงสร้างของคำ
  บทที่6 : เอกภาพของเรื่องที่อ่าน
  บทที่7 : ตัวบ่งชี้เอกภาพทางไวยากรณ์
  บทที่8 : ใจความสำคัญ
  บทที่9 : โวหารเปรียบเทียบ
  บทที่10 : การวิเคราะห์สรุปความ
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : กระบวนการอ่านและทักษะที่จำเป็นในการอ่าน
  บทที่2 : ลักษณะเฉพาะในการนำเสนอข้อเขียนทางเศรษฐศาสตร์
  บทที่3 : โครงสร้างทางภาษาที่ปรากฏในข้อเขียนลักษณะต่างๆ
  บทที่4 : อิทธิพลของความรู้เดิมและการคาดเดา
  บทที่5 : โครงสร้างของคำ
  บทที่6 : เอกภาพของเรื่องที่อ่าน
  บทที่7 : ตัวบ่งชี้เอกภาพทางไวยากรณ์
  บทที่8 : ใจความสำคัญ
  บทที่9 : โวหารเปรียบเทียบ
  บทที่10 : การวิเคราะห์สรุปความ
  บรรณานุกรม : Reference