รายวิชา EN203 การออกเสียงภาษาอังกฤษ (English Pronunciation)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  คำนำ
  บทที่ 1 : ภาษาอังกฤษในปัจจุบัน
  บทที่ 2 : การใช้สัทอักษรแทนเสียง
  บทที่ 3 : อวัยวะและการจำแนกประเภทเสียงสระและพยัญชนะ
  บทที่ 4 : เสียงสระในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
  บทที่ 5 : เสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
  บทที่ 6 : การลงเสียงเน้นหนักในคำที่มีมากกว่า 1 พยางค์
  บทที่ 7 : การลงเสียงเน้นหนักในคำประสมและวลี
  บทที่ 8 : การเปลี่ยนแปลงเสียงพยัญชนะและสระ
  บทที่ 9 : ทำนองเสียงในวลีและประโยค
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  บทที่ 4 : เสียงสระในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
  บทที่ 2 : การใช้สัทอักษรแทนเสียง
  คำนำ
  บทที่ 6 : การลงเสียงเน้นหนักในคำที่มีมากกว่า 1 พยางค์
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  บทที่ 8 : การเปลี่ยนแปลงเสียงพยัญชนะและสระ
  บทที่ 3 : อวัยวะและการจำแนกประเภทเสียงสระและพยัญชนะ
  บทที่ 5 : เสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
  บทที่ 1 : ภาษาอังกฤษในปัจจุบัน
  บทที่ 7 : การลงเสียงเน้นหนักในคำประสมและวลี
  บทที่ 9 : ทำนองเสียงในวลีและประโยค