รายวิชา EN405(55) การเขียนย่อความ บทแสดงความคิดเห็นและจดหมาย (Precis Features an letter writing)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ความหมาย ประโยชน์ และปัญหาของการย่อความ
  บทที่2 เทคนิคในการย่อความ
  บทที่3 การย่อความอนุเฉท และข้อความที่ประกอบด้วยหลายอนุเฉท
  บทที่4 การย่อความ anecdote
  บทที่5 การย่อความงานเขียนที่แสดงความคิดเห็น
  บทที่6 การเขียนบทความเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวและสถานที่น่าสนใจ
  บทที่7 การเขียนบทวิจารณ์และบทสัมภาษณ์
  บทที่8 จดหมายธุรกิจ
  บทที่9 การเขียนจดหมายแสดงความยินดี
  บทที่10 การเขียนจดหมายขอบคุณ
  บทที่11 การเขียนจดหมายแสดงความเสียใจ
  บทที่12 การเขียนจดหมายถึงบรรณาธิการ
  การประเมินผลท้ายบท
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ความหมาย ประโยชน์ และปัญหาของการย่อความ
  บทที่2 เทคนิคในการย่อความ
  บทที่3 การย่อความอนุเฉท และข้อความที่ประกอบด้วยหลายอนุเฉท
  บทที่4 การย่อความ anecdote
  บทที่5 การย่อความงานเขียนที่แสดงความคิดเห็น
  บทที่6 การเขียนบทความเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวและสถานที่น่าสนใจ
  บทที่7 การเขียนบทวิจารณ์และบทสัมภาษณ์
  บทที่8 จดหมายธุรกิจ
  บทที่9 การเขียนจดหมายแสดงความยินดี
  บทที่10 การเขียนจดหมายขอบคุณ
  บทที่11 การเขียนจดหมายแสดงความเสียใจ
  บทที่12 การเขียนจดหมายถึงบรรณาธิการ
  การประเมินผลท้ายบท
  บรรณานุกรม