รายวิชา EN309(51) การฟังเพื่อความเข้าใจ (LISTENING FOR COMPREHENSION)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ตัวเลขที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
  บทที่2 ความสำคัญของเสียงท้ายคำและเสียงซึ่งเกิดจากการลดพยางค์
  บทที่3 ความสำคัญในเรื่องเน้นพยางค์
  บทที่4 การเชื่อมเสียงระหว่างคำ
  บทที่5 การตัดเสียง Ellipsis และการกลมกลืนเสียง
  บทที่6 คำบอกลักษณะคน สิ่งของ รูปร่าง ทิศทาง และคำแนะนำต่าง ๆ
  บทที่7 บทสนทนาทางโทรศัพท์
  บทที่8 Active Voice และ Passive Voice
  บทที่9 การละคุณศัพท์ กริยา สรรพนาม ที่คู้สนทนา เคยกล่าว
  บทที่10 แบบฝึกหัดทบทวน
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ตัวเลขที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
  บทที่2 ความสำคัญของเสียงท้ายคำและเสียงซึ่งเกิดจากการลดพยางค์
  บทที่3 ความสำคัญในเรื่องเน้นพยางค์
  บทที่4 การเชื่อมเสียงระหว่างคำ
  บทที่5 การตัดเสียง Ellipsis และการกลมกลืนเสียง
  บทที่6 คำบอกลักษณะคน สิ่งของ รูปร่าง ทิศทาง และคำแนะนำต่าง ๆ
  บทที่7 บทสนทนาทางโทรศัพท์
  บทที่8 Active Voice และ Passive Voice
  บทที่9 การละคุณศัพท์ กริยา สรรพนาม ที่คู้สนทนา เคยกล่าว
  บทที่10 แบบฝึกหัดทบทวน
  บรรณานุกรม