รายวิชา EN230(54) ความรู้เบื้องต้นในเรื่องวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน (introduction to english and american literatures)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 วรรณกรรมและวรรณคดีคืออะไร
  บทที่ 2 คุณสมบัติบางประการของวรรณกรรมอังกฤษและวรรณกรรมอเมริกัน
  บทที่ 3 ประโยชน์การศึกษาวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน
  บทที่ 4 วิวัฒนาการของวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน
  บทที่ 5 วิวัฒนาการของวรรณคดีและวรรณคดีอเมริกัน
  บทที่ 6 ศัพท์ภาษาอังกฤษทางวรรณคดีที่ควรรู้
  บทที่ 7 ตัวอย่างวรรณกรรมอังกฤษและวรรณกรรมอเมริกันบางสมัย
  บทที่ 8 วิธีการอ่านบทร้อยกรอง
  บทที่ 9 องค์ประกอบพื้นฐานของบทร้อยกรอง
  บทที่ 10 บทร้อยกรองห้าประเภท
  บทที่ 11 ตัวอย่างและแบบฝึกหัดการอธิบายบทร้อยกรอง
  บทที่ 12 วิธีอ่านบทร้อยแก้ว
  บทที่ 13 บทร้อยแก้วประเภทบรรยายโวหาร
  บทที่ 14 บทร้อยแก้วประเภทพรรณนาโวหาร
  บทที่ 15 บทร้อยแก้วประเภทสาธกโวหาร
  บรรณานุกรรม
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 วรรณกรรมและวรรณคดีคืออะไร
  บทที่ 2 คุณสมบัติบางประการของวรรณกรรมอังกฤษและวรรณกรรมอเมริกัน
  บทที่ 3 ประโยชน์การศึกษาวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน
  บทที่ 4 วิวัฒนาการของวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน
  บทที่ 5 วิวัฒนาการของวรรณคดีและวรรณคดีอเมริกัน
  บทที่ 6 ศัพท์ภาษาอังกฤษทางวรรณคดีที่ควรรู้
  บทที่ 7 ตัวอย่างวรรณกรรมอังกฤษและวรรณกรรมอเมริกันบางสมัย
  บทที่ 8 วิธีการอ่านบทร้อยกรอง
  บทที่ 9 องค์ประกอบพื้นฐานของบทร้อยกรอง
  บทที่ 10 บทร้อยกรองห้าประเภท
  บทที่ 11 ตัวอย่างและแบบฝึกหัดการอธิบายบทร้อยกรอง
  บทที่ 12 วิธีอ่านบทร้อยแก้ว
  บทที่ 13 บทร้อยแก้วประเภทบรรยายโวหาร
  บทที่ 14 บทร้อยแก้วประเภทพรรณนาโวหาร
  บทที่ 15 บทร้อยแก้วประเภทสาธกโวหาร
  บรรณานุกรรม