รายวิชา EN205(53) การเขียนประโยคต่าง ๆและอนุเฉทสั้น ๆ (Sentences and Short Paragraphs)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 ส่วนประกอบของประโยค
  บทที่ 2 ประโยค
  บทที่ 3 ประโยคความรวม
  บทที่ 4 คุณานุประโยค
  บทที่ 5 วิเศษนานุประโยค
  บทที่ 6 นามานุประโยค
  บทที่ 7 การเขียนประโยคที่มีคำขยายเป็น Pariciple
  บทที่ 8 การเขียนประโยคที่มี Gerund
  บทที่ 9 การเขียนประโยคที่มี Infinitive
  บทที่ 10 การเตรียมเขียนอนุเฉท
  บทที่ 11 การเขียนอนุเฉท
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 ส่วนประกอบของประโยค
  บทที่ 2 ประโยค
  บทที่ 3 ประโยคความรวม
  บทที่ 4 คุณานุประโยค
  บทที่ 5 วิเศษนานุประโยค
  บทที่ 6 นามานุประโยค
  บทที่ 7 การเขียนประโยคที่มีคำขยายเป็น Pariciple
  บทที่ 8 การเขียนประโยคที่มี Gerund
  บทที่ 9 การเขียนประโยคที่มี Infinitive
  บทที่ 10 การเตรียมเขียนอนุเฉท
  บทที่ 11 การเขียนอนุเฉท
  ภาคผนวก